info@sava.si   04 206 5510

Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v prvem četrtletju 2014

Nadzorni svet Save, d.d., se je na 12. redni seji, ki je bila 16.5.2014, seznanil s poslovanjem Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – marec 2014.


Družbe Poslovne skupine Sava so v prvem četrtletju leta 2014 dosegle 12,0 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je v primerljivi sestavi skupine za 2 odstotka več od enakega obdobja lani ter za 2 odstotka več od načrtovanih prihodkov. Izguba iz operativnega poslovanja družb Poslovne skupine Sava je ob koncu prvega četrtletja znašala 2,7 milijona evrov, kar je za 1,8 milijona evrov manjša izguba kot v enakem lanskem obdobju ter za 0,6 milijona evrov manj od načrtovane.

Dosežena je bila čista izguba v višini 5,1 milijona evrov, od tega s sezono pogojena izguba v višini 2,5 milijona evrov v družbah dejavnosti Turizem ter izguba v višini 2,6 milijona evrov v Savi, d.d. Sestava sredstev in virov sredstev Poslovne skupine Sava se glede na konec leta 2013 ni pomembno spremenila.

V dejavnosti Turizem so bili v treh mesecih letošnjega leta doseženi prihodki od prodaje v višini 11,8 milijona evrov, kar je bilo 7 odstotkov več od doseženih prihodkov v enakem obdobju preteklega leta in 2 odstotka več od načrtovanih prihodkov.

Poslovanje Save, d.d., je v tem obdobju potekalo v začrtanih okvirih. Na 20. skupščini Save, d.d., ki je bila 29.4.2014, je bil sprejet sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala po poenostavljenem postopku. Zmanjšanje osnovnega kapitala za 11,4 milijona evrov je po vsebini predstavljalo pokrivanje celotne prenesene izgube. Vrednost osnovnega kapitala po izvedenem postopku tako znaša 14,1 milijona evrov.

Na seji je predsednik nadzornega sveta Aleš Skok zaradi odhoda v tujino podal svoj odstop kot predsednik in kot član nadzornega sveta. Novega predsednika nadzornega sveta bo nadzorni svet imenoval na prvi prihodnji seji, do takrat pa bo to funkcijo v skladu s poslovnikom opravljal namestnik predsednika nadzornega sveta.

Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar - marec 2014

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja