info@sava.si   04 206 5510

Poročilo o 20. redni skupščini delničarjev Save, d.d

29. aprila 2014, je bila v Hotelu Livada Prestige v Moravskih Toplicah 20. redna skupščina delniške družbe Sava.


Na skupščini je bilo prisotnih 62,40 odstotka (1.233.267 delnic) vsega kapitala družbe z glasovalno pravico. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev z glasovalno pravico je znašal 48,75 odstotka prisotnega kapitala (978.530 delnic) in sicer: Kapitalska družba, d.d., 18,71 odstotka (375.542 delnic), Slovenska odškodninska družba, d.d., 11,06 odstotka (222.029 delnic), Finetol, d.d.- v stečaju, 7,19 odstotka (144.334 delnic), Merkur, d.d., 6,72 odstotka (134.923 delnic) in NDF 1, delniški podsklad, 5,07 odstotka (101.702 delnic).

Delničarji so s preko 99-odstotno večino prisotnega kapitala podprli vse sklepe, ki sta jih v sklicu predlagala uprava in nadzorni svet Save, d.d. Nasprotnih predlogov ali napovedanih izpodbojnih tožb na skupščini ni bilo.

Delničarji so na skupščini soglasno izvolili organe skupščine (z 99,99 odstotka oddanih glasov).

V nadaljevanju so se delničarji seznanili z revidiranima letnima poročilom Save, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2013 in Poročilom nadzornega sveta za leto 2013. Delničarji so sprejeli tudi sklep o podelitvi razrešnice upravi (z 99,95 odstotka oddanih glasov)  in  sklep o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu (z 99,93 odstotka oddanih glasov) ter s tem odobrili delo teh dveh organov v letu 2013.

Delničarji so glasovali tudi o znižanju osnovnega kapitala Save, d.d. Z 99,83 odstotka vseh oddanih glasov so sprejeli sklep, da se osnovni kapital družbe z dosedanjega zneska v višini 25.441.851,48 evra zmanjša na 14.060.594,51 evra. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala družbe je pokrivanje izgube iz preteklega poslovnega leta. Ker pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu po njegovem zmanjšanju znaša 7,006 evra, se zmanjšanje izvede brez združitve delnic oziroma ob nespremenjenem številu delnic.

Skupščina je potrdila predlog, da se za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2014 imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Ljubljana. Sklep je bil sprejet z 99,92 odstotki vseh oddanih glasov.

Predsednik uprave Save, d.d., Matej Narat, je v okviru predstavitve uresničevanja strategije prestrukturiranja in poslovanja v letu 2013 (javna objava SEOnet, dne 27. 3. 2014) na skupščini poudaril, da se je zadolženost Save - v celotnem obdobju  izvajanja strategije prestrukturiranja iz  leta 2011- znižala že za več kot 100 milijonov evrov, kar je velik uspeh. Ob tem so družbe Poslovne skupine Sava ves čas redno poravnavale tudi stroške obresti, ki so presegle prav tako nezanemarljivih 50 milijonov evrov.  

Delničarjem je povedal, da v ponovno negotovih razmerah letošnjega leta glavna izziva uprave Save, d.d., predstavljata nadaljnje uspešno izvajanje strategije prestrukturiranja in začrtanje novega poslovnega modela za prihodnji razvoj Save.  V tem okviru so ključne tri strateške naloge:  iskanje rešitev za izvedbo konsolidacije naložb v bančnem sektorju, udejanjanje sinergij v dejavnosti Turizem in zagotovitev potrebnega dogovora o reprogramu finančnih obveznosti  Save, d.d.,  ob koncu letošnjega leta. Cilj je okrepiti finančni položaj in omogočiti optimalno finančno strukturo vsem deležnikom Save: Družbi za upravljanje terjatev bank, bankam, drugim finančnim upnikom in delničarjem družbe.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja