info@sava.si   04 206 5510

23. skupščina delničarjev družbe Sava, d.d.

23.12.2016 je na sedežu družbe v Ljubljani potekala 23. skupščina delničarjev Save, d.d. Od pravnomočnosti prisilne poravnave in vpisa v KDD dalje so novi največji trije lastniki Save, d.d., SDH, d.d., in KAD, d.d. (vsak polovico od 45,13 % lastništva) ter York Global Finance Offshore BDH (41,74 %). Na skupščini je bilo prisotnih 94,05 % (20.383.372 delnic) vsega kapitala družbe z glasovalno pravico.


Skupščina delničarjev je v okviru statutarnih sprememb Save, d.d., sprejela sklep o prehodu iz dvotirnega v enotirni sistem upravljanja. Družbo bo naslednjih pet let vodil petčlanski upravni odbor v sestavi Tina Pelcar Burgar, Klemen Boštjančič, Dejan Rajbar, Aleš Škoberne in en predstavnik zaposlenih. Upravni odbor bo v kratkem imenoval enega ali dva izvršna direktorja. Za revizorja računovodskih izkazov je bila imenovana Deloitte revizija, d.o.o.


Izvedba skupščine delničarjev je posledica uspešne prisilne poravnave, ki je 12.11.2016 postala pravnomočna. Z izglasovano pretvorbo dolgov v kapital se je bistveno spremenila lastniška struktura, nova lastniška razmerja in preoblikovanje Save, d.d., pa narekujejo spremembe, kot so bile sprejete na skupščini.


Posledica prisilne poravnave je tudi to, da je Sava, d.d., ponovno podjetje s pozitivnim kapitalom. Kapital se je na osnovi evidentiranja učinkov prisilne poravnave povišal in je 31.11.2016 znašal 28 milijonov evrov. Za Savo, d.d., je izjemno zahtevno poslovno leto, v katerem je bilo potrebno optimalno izpeljati številne kompleksne postopke za zagotovitev pogojev za maksimalno poplačilo upnikov. Upnikom je bilo v tem letu poplačanih 18,2 milijona evrov. Sočasno se je že pričel izvajati načrt finančnega prestrukturiranja, ki temelji na pospešenem razvoju turističnega stebra ter dezinvestiranju finančnega stebra (Alpen.SI, Gorenjska banka) Save, d.d. Prodana je že bila polovica točk sklada Alpen.SI z dobičkom v višini štirih milijonov evrov ter oblikovan konzorcij za prodajo deleža v Gorenjski banki. Pomembno je tudi dejstvo, da dejavnost Turizem letos beleži rekordne rezultate.


Vodstvo Save, d.d., je uspelo zagotoviti optimalna izhodišča, ki skupaj s sprejetimi statutarnimi spremembami omogočajo izvedbo načrta finančnega prestrukturiranja ter nadaljnji razvoj in konsolidacijo turizma.


Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja