info@sava.si   04 206 5510

Prisilna poravnava Save, d.d., pravnomočna

Sklep okrožnega sodišča v Ljubljani o potrditvi prisilne poravnave Save, d.d. (Op. št. St 2868/2015) je 12.11.2016 postal pravnomočen.


Upniki so v postopku prisilne poravnave izglasovali konverzijo terjatev v delnice in spremembo osnovnega kapitala, kot je bilo opredeljeno v upniškem predlogu Načrta finančnega prestrukturiranja družbe Sava, d.d. To pomeni, da je s pravnomočnostjo sklepa sodišča osnovni kapital zmanjšan na nič, delnica SAVA (ISIN koda SI0031108457) razveljavljena in ukinjena dosedanja lastniška struktura družbe. Na podlagi glasovanja in pravnomočnosti prisilne poravnave je osnovni kapital povečan s stvarnimi vložki dosedanjih upnikov, sledila bo izdaja novih navadnih imenskih kosovnih delnic. Po vpisu v KDD bodo novi največji trije lastniki Save, d.d., SDH, d.d., in KAD, d.d. (vsak polovico od 45,13 % lastništva) ter York Global Finance Offshore BDH (41,74 %).

S pravnomočno potrjeno prisilno poravnavo Sava, d.d., ponovno posluje s pozitivnim kapitalom v višini 28,5 milijona evrov. Izvedba načrta finančnega prestrukturiranja bo omogočila pogoje za dobičkonosnost skupine ter še boljše rezultate dejavnosti Turizem, ki poleg Save Turizem, d.d., zajema tudi upravljanje kapitalskih naložb v Hotelih Bernardin, d.d., in Istrabenz Turizmu, d.d. Poleg samostojnega razvoja imajo te tri družbe ob izkoriščanju potencialnih sinergijskih učinkov še večje možnosti napredka in rasti.

Pojasnilo o delnici SAVA

Delnica SAVA sedaj ne izpolnjuje več pogojev za trgovanje na organiziranem trgu, zato bo umaknjena iz trgovanja. S tem bo tudi prenehala potreba po prenosu delnic SAVA z registrskih računov na trgovalne račune.

Trgovanje z delnico SAVA je bilo z namenom varstva interesov vlagateljev s sklepom Ljubljanske borze, d.d., 17.2.2016 zaustavljeno. Sava, d.d., je po javni objavi predloga finančnega prestrukturiranja (1.3.2016, Ajpes) Ljubljanski borzi, d.d., poslala zahtevo za sprostitev trgovanja, saj so bile informacije, ki so vlagateljem zagotavljale zadovoljivo podlago za oceno položaja podjetja, javno dostopne. Po izdaji sklepa o potrditvi prisilne poravnave je Sava, d.d., predlagala podaljšanje zaustavitve trgovanja z delnicami SAVA od pravnomočnosti sklepa do izbrisa delnic iz Centralnega registra pri KDD, d.d.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja