info@sava.si   04 206 5510

Obvestilo o spremembi deleža vrednostnih papirjev predsednika uprave v kapitalu izdajatelja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava, d.d., sporoča, da je s pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne poravnave družbe Sava, d.d., dne 12.11.2016 (s strani sodišča potrjeno in javno objavljeno 21.11.2016) in skladno z določbo 199. člena ZFPPIPP na podlagi konverzije navadnih terjatev družbe Sava, d.d., prišlo do vplačila novih delnic in razveljavitve dotedanjih delnic.


Med razveljavljenimi so bile tudi 3 dotedanje delnice izdajatelja družbe Sava, d.d., v imetništvu g. Gregorja Rovanška, predsednika uprave, kar je predstavljalo 0,0001 odstotkov v osnovnem kapitalu družbe Sava, d.d.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja