info@sava.si   04 206 5510

Poslovanje Poslovne skupine Sava in Save, d.d., v obdobju januar - september 2014

Družbe Poslovne skupine Sava so v prvih devetih mesecih leta 2014 dosegle prihodke od prodaje v višini 48,2 milijona evrov, kar je za 5 odstotkov manj od enakega lanskega obdobja ter za 4 odstotke manj od načrtovanih prihodkov.


Dosežena je bila čista izguba v višini 4,4 milijona evrov. Družbe dejavnosti Turizem so poslovno obdobje zaključile s čistim dobičkom v višini 2,4 milijona evrov, Sava, d.d., s čisto izgubo v višini 6,6 milijona evrov, družbe ostalih dejavnosti pa z 0,2 milijona evrov čiste izgube. Sestava sredstev in virov sredstev Poslovne skupine Sava se glede na konec leta 2013 ni pomembno spremenila. Poslovanje Save, d.d., je v obdobju januar – september 2014 potekalo v začrtanih okvirih. Dosežena je bila izguba v višini 6,6 milijona evrov. Sestava sredstev in virov sredstev Save, d.d., se glede na konec leta 2013 ni pomembno spremenila.

Uprava družbe Sava, d.d., je pričela s postopki za pripravo prenovljene strategije poslovnega in finančnega prestrukturiranja. Ta, podobno kot obstoječa strategija, temelji na ustreznem reprogramiranju finančnih obveznosti, konsolidaciji finančnega premoženja in znižanju ravni zadolženosti ter izboljšanju operativnega poslovanja.

Poslovanje Poslovne skupine Sava in Save, d.d., januar - september 2014

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja