info@sava.si   04 206 5510

Poslovanje Poslovne skupine Sava in Save, d.d., v prvem polletju 2014

Nadzorni svet Save, d.d., se je na 14. redni seji, ki je bila 28.8.2014, seznanil s poslovanjem Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – junij 2014.


Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., je v prvem polletju leta 2014, z ozirom na nadaljevanje neugodnih gospodarskih razmer, potekalo v začrtanih okvirjih.

Družbe Poslovne skupine Sava so v prvem polletju leta 2014 dosegle prihodke od prodaje v višini 28,4 milijona evrov, kar je za 1 odstotek manj od načrtovanih prihodkov. Izguba iz operativnega poslovanja družb Poslovne skupine Sava je ob koncu prvega polletja znašala 1,1 milijona evrov in je pomembno nižja od načrtovane, kar je posledica optimizacije poslovanja. Dosežena je bila čista izguba v višini 6,0 milijona evrov, od tega s sezono pogojena izguba v višini 1,4 milijona evrov v družbah dejavnosti Turizem ter izguba v višini 4,5 milijona evrov v Savi, d.d., kjer ključni strošek predstavljajo stroški obresti in odprava terjatev za odložene davke. Sestava sredstev in virov sredstev Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., se glede na konec leta 2013 ni pomembno spremenila.

Uprava družbe Sava, d.d., je tudi seznanila nadzorni svet o pripravi prenovljene strategije poslovnega in finančnega prestrukturiranja.

Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., januar - junij 2014

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja