info@sava.si   04 206 5510

2015

Rekordni rezultati Sava Turizma v letošnjem letu in pričakovanja v letu 2016

Skupina Sava Turizem je v obdobju januar – avgust ustvarila 44,7 milijonov evrov prihodkov iz prodaje, kar je za blizu 6 odstotkov več kot lani. Uspešna prodaja, učinki v preteklih letih zastavljenih in izvedenih ukrepov optimizacije poslovnih procesov, večja produktivnost in še boljša prepoznavnost njenih blagovnih znamk se odraža v visoki rasti EBITDA. Ta znaša 10,7 milijonov evrov in je za 24,7 odstotkov višji od doseženega v enakem obdobju lani. Rezultate pripisujemo izjemno uspešnemu poslovanju tako izven sezone kot tudi  v sezonskem obdobju. Posledično tudi za celotno letošnje poslovno leto pričakujemo dobre poslovne rezultate, tako v luči ustvarjenih prihodkov iz prodaje kot tudi iz naslova operativne dobičkonosnosti.

Preberi več...

Pojasnilo o odločbi Banke Slovenije

Banka Slovenije je Savi, d.d., z odločbo odvzela dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v Gorenjski banki, d.d., in odredila odsvojitev delnic Gorenjske banke, d.d., v roku 6 mesecev. Odločba še ni pravnomočna, Sava, d.d., bo začela postopek sodnega varstva.

Odziv na zavajajoče trditve gospoda Janneja Harjunpääja, DUTB

Težko je komentirati enostranske interpretacije gospoda Janneja Harjunpääja iz DUTB, ker je očitno glavni motiv njegovega nastopa na RTV Slovenije preusmerjanje pozornosti od težav, v katerih se je zaradi svojega načina dela znašla DUTB. Dejstvo je namreč, da bi bilo potrebno komentirati skorajda prav vsak njegov stavek, saj je njegov nastop dejansko poln vsebine, ki zavaja, ki temelji samo na polresnicah ali pa celo…

Preberi več...

Izredna seja nadzornega sveta

Nadzorni svet Save, d.d., ki redno in proaktivno opravlja funkcijo nadzora, je zaradi potez DUTB, d.d., v zadnjem obdobju še okrepil svoje delovanje. To se odraža tudi v pogostejšem in še podrobnejšem komuniciranju s poslovodstvom Save, d.d., na rednih in izrednih sejah, v vmesnem času med posameznimi sejami ter v sprejemu ustreznih sklepov. Nadzorni svet je že na izredni seji 8.6.2015 zadolžil upravo, da z ustreznimi ukrepi in vsemi pravnimi sredstvi zaščiti ugled Save, d.d., in zagotovi stabilnost poslovanja tako družbe Sava, d.d., kot Poslovne skupine Sava ter enakopravno obravnavo vseh upnikov. Nadzorni svet  je bil ažurno obveščan o aktivnostih v postopku preventivnega prestrukturiranja in prisilne poravnave, o poslovnih rezultatih Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., ter o rekordnih rezultatih družbe Sava Turizem d.d., v letošnjem letu.

Preberi več...

Obvestilo predsednika uprave o predlogu za sporazumno prenehanje mandata

Predsedniku Nadzornega sveta Save, d.d., sem danes poslal Predlog za sporazumno prenehanje mandata predsednika uprave skladno z individualno pogodbo o zaposlitvi.

Preberi več...

Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2015 ter spremembe v upravi

Nadzorni svet Save, d.d., se je na 21. redni seji, ki je bila 19.11.2015, seznanil s poslovanjem Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september 2015.

Preberi več...

Podaljšan rok za vložitev predloga prisilne poravnave

Okrožno sodišče v Ljubljani je 16.12.2015 v postopku prisilne poravnave družbe Sava, d.d., sklenilo, da se rok za vložitev predloga prisilne poravnave, vključenega v načrt finančnega prestrukturiranja (naknadni predlog prisilne poravnave), podaljša do 16.2.2016.

Preberi več...

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja