info@sava.si   04 206 5510

2016

Sklic 22. redne skupščine delničarjev družbe Sava, d.d.

Na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v povezavi z 151.a členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), točke 6.3 Statuta družbe Sava, družbe za upravljanje in financiranje, d.d., ter Pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava sklicuje 22. redno skupščino delničarjev družbe Sava, d.d., ki bo v petek, 10.6.2016, ob 10.00 uri v dvorani Tacit v Grand Hotelu Primus, Terme Ptuj, Pot v Toplice 9, 2251 Ptuj.

Preberi več...

Sporočilo Save Turizem d.d. v zvezi z unovčitvijo zavarovanja

V zadnjih dneh so se v medijih pojavile informacije v povezi z unovčevanjem zavarovanja iz posojilne pogodbe med Savo, d.d., in Pokojninsko družbo A. Ne želimo komentirati motivov za napačno prikazovanje situacije, ki temelji na nedobronamerni postavljeni tezi, da zaradi nameravanega poplačila dela hipotekarne obveznosti do Pokojninske družbe A s strani Save Turizma d.d. družba Sava, d.d., izčrpava družbo Sava Turizem d.d. Navedbe o izčrpavanju seveda ne držijo. Zato vam želimo pojasniti našo odločitev o potrebnosti nameravanega poplačila, ki smo jo sprejeli zaradi več ekonomskih razlogov.

Preberi več...

Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v prvem četrtletju 2016

Nadzorni svet Save, d.d., se je 19.5.2016 na 26. redni seji seznanil s poslovanjem Poslovne skupine Sava in Save, d.d., v obdobju januar – marec 2016. Skupina Turizem je z 13,3 milijona evrov čistih prihodkov poslovala za 5 odstotkov boljše kot v enakem obdobju lanskega leta. Nočitve so se povečale za 4 odstotke, EBITDA  je nad planom in znaša 1,0 milijona evrov.

Preberi več...

Poročilo o 22. redni skupščini delničarjev Save, d.d.

10. junija 2016 je bila v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj 22. redna skupščina družbe Sava, d.d.

Preberi več...

Prva seja nadzornega sveta Save, d.d.

Člani nadzornega sveta Save, d.d., so se 29.6.2016 sestali na konstitutivni seji.

Preberi več...

Oblikovan konzorcij za skupno prodajo delnic Gorenjske banke

Sava, d.d., je uspešno oblikovala konzorcij za skupno prodajo lastniških deležev v Gorenjski banki, d.d., kar je na današnji konstitutivni seji ugotovila komisija podpisnikov sporazuma, ki bo usmerjala postopek prodaje.

Preberi več...

2. skupščina imetnikov obveznic SA03

Na Bledu je 26.8.2016 potekala 2. skupščina imetnikov obveznic SA03, ki jo je sklicala Sava, d.d. Skupščina je sprejela predlagani sklep:

Preberi več...

Savin Turizem ob polletju 2016 posloval še bolje kot lani

Nadzorni svet Save, d.d., se je 24.8.2016 na 2. redni seji seznanil s poslovanjem Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – junij 2016. Družbe dejavnosti Turizem so ob polletju s 30,6 milijona evrov prihodkov za 3 odstotke presegle  rezultate lanskega polletja in dosegle dobiček v višini 1,8 milijona evrov. Prav tako je bil EBITDA v višini 5,4 milijona evrov za 4 odstotke višji kot v enakem obdobju lanskega leta.

Preberi več...

Pozivi upnikom

Poziv upnikom za vpis in vplačilo novih delnic
Poziv upnikom za glasovanje o prisilni poravnavi (zavarovane terjatve)
Poziv upnikom za glasovanje o prisilni poravnavi (navadne finančne terjatve)


Savin Turizem nadaljuje z rastjo prodaje in dobička

Nadzorni svet Save, d.d., se je 5.10.2016 na 3. redni seji seznanil s poslovanjem Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – avgust 2016. Dejavnost Turizem je glede na primerljivo lansko obdobje za 4 % povečala prihodke (46,4 milijona evrov) ter dosegla čisti dobiček v višini 5,1 milijona evrov in EBITDA v višini 11,4 milijona evrov.

Preberi več...

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja