info@sava.si   04 206 5510

2016

Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani

Okrožno sodišče v Ljubljani je 27.10.2016 izdalo sklep o potrditvi prisilne poravnave Save, d.d. (Op. št. 2868/2015). Sklep sodišča je javno dostopen na spletnih straneh Ajpes. Sklep postane pravnomočen v roku 15 dni po objavi.

Prisilna poravnava Save, d.d., pravnomočna

Sklep okrožnega sodišča v Ljubljani o potrditvi prisilne poravnave Save, d.d. (Op. št. St 2868/2015) je 12.11.2016 postal pravnomočen.

Preberi več...

Savina dejavnost Turizem nadaljuje z izvrstnimi rezultati

Nadzorni svet Save, d.d., se je 21.11.2016 na svoji 4. seji seznanil s potrjeno pravnomočnostjo prisilne poravnave Save, d.d. Sklep okrožnega sodišča v Ljubljani o potrditvi prisilne poravnave Save, d.d. (Op. št. St 2868/2015) je postal pravnomočen.

Preberi več...

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava, d.d., sporoča, da je s strani družbe Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SDH), družbe Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KAD) in Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: DUTB) prejela obvestili o spremembi pomembnih deležev, do katere je prišlo s pravnomočnostjo sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. St 2868/2015 z dne 26.10.2016 (popravni sklep z dne 27.10.2016) o potrditvi prisilne poravnave in skladno s poročilom upravitelja o vpisu in vplačilu novih delnic skladno s 197. členom ZFPPIPP.

Preberi več...

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava, d.d., sporoča, da je s strani družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev, do katere je prišlo s pravnomočnostjo sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St 2868/2015 z dne 26.10.2016 (popravni sklep z dne 27.10.2016) o potrditvi prisilne poravnave in skladno s poročilom upravitelja o vpisu in vplačilu novih delnic skladno s 197. členom ZFPPIPP.

Preberi več...

Obvestilo o spremembi deleža vrednostnih papirjev predsednika uprave v kapitalu izdajatelja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava, d.d., sporoča, da je s pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne poravnave družbe Sava, d.d., dne 12.11.2016 (s strani sodišča potrjeno in javno objavljeno 21.11.2016) in skladno z določbo 199. člena ZFPPIPP na podlagi konverzije navadnih terjatev družbe Sava, d.d., prišlo do vplačila novih delnic in razveljavitve dotedanjih delnic.

Preberi več...

23. skupščina delničarjev družbe Sava, d.d.

23.12.2016 je na sedežu družbe v Ljubljani potekala 23. skupščina delničarjev Save, d.d. Od pravnomočnosti prisilne poravnave in vpisa v KDD dalje so novi največji trije lastniki Save, d.d., SDH, d.d., in KAD, d.d. (vsak polovico od 45,13 % lastništva) ter York Global Finance Offshore BDH (41,74 %). Na skupščini je bilo prisotnih 94,05 % (20.383.372 delnic) vsega kapitala družbe z glasovalno pravico.

Preberi več...

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja