info@sava.si   04 206 5510

Nadzorni svet sprejel letni poročili Save za leto 2013

Nadzorni svet delniške družbe Sava je na svoji 11. redni seji, ki je potekala v sredo, 26. marca 2014, obravnaval in sprejel revidirani letni poročili Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., za leto 2013. 


Sprejel je Poročilo nadzornega sveta o letnih poročilih Poslovne skupine Sava in Save, d.d., ki vključuje tudi oceno poslovanja in dela uprave Save, d.d., v letu 2013. Seznanil se je s prenovljenim poslovnim načrtom Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., za leto 2014. V tem okviru je nadzorni svet posebno pozornost namenil zlasti  razpravi  o predstavljenih aktualnih strateških aktivnostih ter poteku priprav na predložitev modificirane strategije prestrukturiranja Save kot alternative doseganju ciljev, zamišljenih s strategijo iz leta 2011.

Nadzorni svet je potrdil tudi predlagani dnevni red ter predloge sklepov 20. skupščine delničarjev Save, d.d., ki bo potekala v torek, 29. aprila 2014, sklic skupščine pa bo objavljen v petek, 28. marca 2014. 

Nadzorni svet Save, d.d., je ob obravnavi letnih poročil izrazil priznanje in polno podporo delu uprave Save, d.d., v letu 2013,  ki je potekalo v danem, izjemno težavnem ekonomskem okolju in pod vplivom bremen preteklih poslovnih odločitev, pred nastopom mandata aktualne uprave.  

Najpomembnejši dosežki izvajanja strategije prestrukturiranja Save v letu 2013 so bili: vzdrževanje tekoče likvidnosti in solventnosti;  sklenitev dogovora o reprogramu finančnih obveznosti z bankami upnicami, imetniki obveznic Save in drugimi finančnimi upniki; nadaljnja reorganizacija in konsolidacija poslovanja Save, d.d., in dejavnosti Turizem; vzpostavljanje pogojev za uresničevanje sinergijskih učinkov znotraj panoge slovenskega turizma ter visoka učinkovitost nadaljevanja izvajanja programa dezinvestiranja (zaključek odprodaje celotne dejavnosti Gumarstvo, zaključek odprodaje dela dejavnosti Energetika in odprodaja nekaterih drugih finančnih naložb, tudi v odvisnih družbah).

Učinkovita izvedba dezinvestiranja je v dosedanjem obdobju izvajanja strategije prestrukturiranja Save omogočila znižanje zadolženosti Poslovne skupine Sava za več kot 100 milijonov evrov in to ob redni poravnavi obresti upnikom, ki so presegle 54 milijonov evrov. V letu 2013 so se skupne finančne obveznosti Poslovne skupine Sava znižale za dobrih 64 milijonov evrov, družbe Sava, d.d., pa za 72 milijonov evrov.

Prihodki od prodaje družb Poslovne skupine Sava so dosegli višino 67,2 milijona evrov. Dejavnost Turizem je ustvarila večino, 93 odstotkov, prihodkov skupine. Njihova višina je znašala 62,5 milijona evrov, kar je 4 odstotke manj glede na leto 2012 in poslovni načrt. Ključni razlogi za odmike so bili: močan upad kupne moči, ostra cenovna konkurenca med turističnimi ponudniki in naknadne spremembe v sestavi dejavnosti Turizem tekom leta (odprodaja dela golfske dejavnosti). Rast nočitev in prihodkov je bila v izjemno zahtevnih tržnih razmerah dosežena na področju kongresnega turizma in zdravstva, ohranjena pa je bila tudi raven povprečno iztrženih cen hotelskih in apartmajskih nočitev. 

Učinki nadaljnjega izvajanja ukrepov za racionalizacijo poslovanja, vključno s prenosom nekaterih storitev na zunanje, specializirane izvajalce in izvedbo projektov za zagotavljanje večje energetske učinkovitosti so znatno okrepili uspešnost poslovanja dejavnosti Turizem.  Relativno visok negativen vpliv na poslovanje je nastal zaradi  nepredvidene uvedbe dodatnih davščin in dajatev, kar je znižalo dosežke dejavnosti Turizem skoraj za milijon evrov, ter zaradi izvedenih oslabitev nepremičnin in terjatev. Brez upoštevanja potrebnih oslabitev hotelskih nepremičnin in poslovnih terjatev je lani Turizem  dosegel 2 milijona evrov operativnega dobička. Dejavnost Turizem je v letu 2013 ustvarila 1 milijon evrov čistega dobička, k čemur je prispevala tudi dobičkonosna odprodaje golfskega igrišča na Bledu.

Na ustvarjen poslovni izid Save, d.d., minulega leta so pozitivno vplivali doseženi finančni prihodki od odprodaje Gumarstva v višini 23,5 milijona evrov, dobiček pri odprodaji osnovnih sredstev v višini 5,2 milijona evrov in nadaljnji prihranki na področju stroškov poslovanja družbe. Dosežen dobiček  Save, d.d., so odločujoče poslabšale dodatne oslabitve sredstev, izvedene v višini 21,6 milijona evrov in odprava terjatev za odložene davke v višini 9,8 milijona evrov, zaradi česar je Sava, d.d., v letu 2013 ustvarila 11,4 milijona evrov čiste izgube. Odprava odloženih terjatev za davek v povezavi s finančnimi naložbami, je pretežno posledica izgube lastništva naložbe Save, d.d., v Abanki Vipa, d.d., prav tako pa se na oslabitev finančne naložbe  Save, d.d., v to banko nanaša tudi približno polovica izvedenih oslabitev (9,6 milijona evrov).  

Izguba Poslovne skupine Sava je znašala 55,6 milijona evrov oziroma dobro polovico lanske višine. Na rezultat je vplivala že omenjena odprava terjatev za odložene davke v višini 9,8 milijona evrov, vrednost nenačrtovanih, dodatnih oslabitev sredstev pa je na ravni skupine znašala 51,4 milijona evrov. Oslabitve finančnih naložb v pridružena podjetja, pretežno obeh bank, so predstavljale tri četrtine vseh oslabitev na ravni skupine. Finančna naložba Gorenjske banke, d.d., je bila v konsolidiranih izkazih oslabljena v višini 27,6 milijona evrov, izvedena pa je bila tudi dokončna oslabitev finančne naložbe v delnice Abanka Vipa, d.d., v višini 9,6 milijona evrov, katere lastništvo Save, d.d., je na osnovi odločbe Banke Slovenije z 18. decembrom lani prenehalo. 

V ponovno težkih in negotovih razmerah ključna letošnja izziva uprave Save, d.d.,  predstavljata nadaljnje uspešno izvajanje Strategije prestrukturiranja do leta 2014 in začrtanje novega poslovnega modela za nadaljnji strateški razvoj Save, ob tem pa vzporedno aktivno iskanje rešitev za implementacijo strategije konsolidacije naložb v bančnem sektorju in zagotovitev potrebnega podaljšanja dogovora o prestrukturiranju virov financiranja družbe ob koncu letošnjega leta.  Cilj teh aktivnosti je okrepitev finančnega položaja ter omogočiti optimalno finančno strukturo vsem deležnikom Save, d.d.: Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), bankam, drugim finančnim upnikom in  delničarjem družbe. 

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja