info@sava.si   04 206 5510

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava, d.d., sporoča, da je s strani družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev, do katere je prišlo s pravnomočnostjo sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St 2868/2015 z dne 26.10.2016 (popravni sklep z dne 27.10.2016) o potrditvi prisilne poravnave in skladno s poročilom upravitelja o vpisu in vplačilu novih delnic skladno s 197. členom ZFPPIPP.


Iz obvestila je razvidno, da je družba Zavarovalnica Triglav, d.d., s pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne poravnave družbe Sava, d.d., neposredno pridobila 684.046 novih delnic družbe Sava, d.d., kar predstavlja 3,155 odstotkov v osnovnem kapitalu družbe Sava, d.d., posredno pa je preko delničarja družbe Skupna pokojninska družba, d.d., s kritnimi skladi pridobila 857.186 novih delnic, kar predstavlja 3,954 % v osnovnem kapitalu družbe Sava, d.d. Pred vpisom in vplačilom novih delnic družba Zavarovalnica Triglav, d.d., ni bila imetnik delnic družbe Sava, d.d.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja