info@sava.si   04 206 5510

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava, d.d., sporoča, da je s strani družbe Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SDH), družbe Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KAD) in Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: DUTB) prejela obvestili o spremembi pomembnih deležev, do katere je prišlo s pravnomočnostjo sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. St 2868/2015 z dne 26.10.2016 (popravni sklep z dne 27.10.2016) o potrditvi prisilne poravnave in skladno s poročilom upravitelja o vpisu in vplačilu novih delnic skladno s 197. členom ZFPPIPP.


Iz obvestil je razvidno, da je bilo s pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne poravnave družbe Sava, d.d., dne 12.11.2016 razveljavljenih 222.029 dotedanjih delnic izdajatelja Sava, d.d., v imetništvu SDH (kar je predstavljalo 11,06 odstotkov v osnovnem kapitalu družbe Sava, d.d.), 375.542 dotedanjih delnic izdajatelja Sava, d.d., v imetništvu KAD (kar je predstavljalo 18,71 odstotkov v osnovnem kapitalu družbe Sava, d.d.) in 113.257 dotedanjih delnic izdajatelja Sava, d.d., v imetništvu DUTB (kar je predstavljalo 5,64 odstotkov v osnovnem kapitalu družbe Sava, d.d.).

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja