info@sava.si   04 206 5510

OSNOVNE INFORMACIJE

Družba Sava, d.d., predstavlja upravljavsko središče Poslovne skupine Sava, katere strateško usmeritev predstavljajo naložbe v dejavnosti turizem.


Skladno s Strategijo Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., sprejete v začetku leta 2019, se je Skupina preoblikovala v največjo slovensko turistično skupino, ki predstavlja pomembnega ponudnika turističnih storitev v Alpski, Termalno Panonski in Mediteranski Sloveniji. Sava, d.d., je 95,48 % lastnica družbe Sava Turizem, d.d. Na dan 1.4.2020 je bila v sodni register vpisana pripojitev družbe Hoteli Bernardin, d.d., k družbi Sava Turizem, d.d., ki s presečnim datumom 30.6.2019 delujeta kot ena entiteta. Družba Hoteli Bernardin, d.d., je del Poslovne skupine Sava sicer postala v začetku leta 2019. 


Sava, d.d., ima dvotirni sistem korporativnega upravljanja in je nejavna delniška družba, saj njena delnica (SAVR) ni uvrščena na organizirani trg vrednostnih papirjev. Največja lastnika Save, d.d. sta Slovenski državni holding, d.d. (62 % lastništva) in Kapitalska družba, d.d. (28 % lastništva).


Sava, d.d., je zaradi naložb v slovenski turizem uvrščena med pomembne naložbe po klasifikaciji državnega premoženja.

 

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja