info@sava.si   04 206 5510

Poslovanje Poslovne skupine Sava in Save, d.d., v obdobju januar - september 2013

×

Opozorilo

JUser: :_load: Ne morem naložiti uporabnika z id: 991

Nadzorni svet Save, d.d., se je 21.11.2013 na 9. redni seji seznanil s poslovanjem Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september  2013.


Sava, d.d., in njene odvisne družbe v zaostrenih pogojih letošnjega leta nadaljujejo z uresničevanjem strategije poslovno-finančnega prestrukturiranja, katere cilj je znižanje zadolženosti, obnova dobičkonosnosti in ustvarjanje dolgoročne vrednosti za delničarje Save.

Najpomembnejša strateška dosežka  minulih mesecev leta 2013 sta bila: 

prvič, zaključek odprodaje dejavnosti Gumarstvo, kar je ob ustvarjenem dobičku omogočilo tudi obsežno znižanje finančnih obveznosti Save, in 

drugič,  sklenitev reprograma vseh kreditnih obveznosti Save z bankami upnicami, s čimer je bil  izpolnjen ključni pogoj za doseganje solventnosti in likvidnosti, in na tej osnovi dosežen dogovor o reprogramu finančnih obveznosti družbe še z imetniki obveznic Save.

Izvedeno razdolževanje in sklenitev reprograma finančnih obveznosti, tako z bankami upnicami kot tudi imetniki obveznic,  sta pomembno izboljšala finančni položaj in stabilnost poslovanja Save.

Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., je v treh četrtletjih letošnjega leta dosegla 2,4 milijona evrov dobička iz operativnega poslovanja. Minulo devetmesečno obdobje je  zaključila z 18,5 milijona celotnega dobička oziroma 16,9 milijona evrov čistega dobička, ob tem pa odplačala kar za 70,7 milijona evrov finančnih obveznosti družbe.

Na višino ustvarjenega dobička Save, d.d., so v največji meri vplivali doseženi finančni prihodki od odprodaje Gumarstva  in dobiček pri odprodaji osnovnih sredstev. Pozitiven prispevek k ustvarjenemu dobičku so izkazali doseženi prihranki na področju stroškov, vključno na račun nadaljnje optimizacije notranje organiziranosti poslovanja Save, d.d., in znižanja števila zaposlenih v družbi (za dodatnih 9 - na sedanjih 22 sodelavcev). Borzna in splošna gospodarska gibanja so zahtevala oslabitve finančnih naložb v višini 2,7 milijona evrov. 

Ob upravljanju finančnih naložb Save, d.d., kjer najpomembnejši delež predstavljajo naložbe v bančni sektor (Gorenjska banka, d.d., in Abanka Vipa, d.d.), ključno področje poslovanja skupine predstavlja združena dejavnost Turizem. Ta Savina dejavnost, ki je vodilna ponudnica turističnih storitev v Sloveniji, ustvari pretežno večino oziroma 92 odstotkov vseh prihodkov celotne prodaje Poslovne skupine Sava. Ti so do konca letošnjega septembra dosegli višino 52,8 milijona evrov.    

Dejavnost Turizem je devetmesečno poslovno obdobje zaključila z 3,3 milijona evrov dobička iz poslovanja in 1,2 milijona evri čistega dobička. Za potrebe prihodnjih razvojnih projektov je družba Sava Turizem d.d.,  letos ustanovila tudi dve hčerinski družbi, in sicer Sava Golf d.o.o., ter Sava Zdravstvo d.o.o. Za prenovo zmogljivosti in obogatitev turistične ponudbe destinacij Sava Hotels & Resorts je bilo v devetih mesecih letošnjega leta namenjenih blizu 4 milijone evrov. 

Družbe Drugih dejavnosti s 3,6 milijona evri letošnjih prihodkov od prodaje predstavljajo manjši del poslovanja skupine in so v pretežni meri namenjene nadaljnji odprodaji. V novembru je bil  zaključen proces odprodaje bosanske družbe za proizvodnjo lesenih peletov, ENSA BH, d.o.o.,  Srbac. Izvedba tega projekta omogoča tudi pospešitev strateških aktivnosti na preostalih segmentih področja energetike.  

Odvisne družbe Save, d.d. (dejavnost Turizem in Druge dejavnosti)  so v prvih devetih mesecih skupaj ustvarile 3,0 milijona evrov dobička iz poslovanja in 0,7 milijona evrov čistega dobička, Sava, d.d., pa kot  navedeno, 2,4 milijona evrov dobička iz poslovanja in 16,9 milijona evrov čistega dobička. Bilančno izkazan negativni izid Poslovne skupine Sava  (čista izguba v višini 4,2 milijona evrov) je posledica dejstva, da se pretežni del ustvarjenega dobička Save, d.d., iz odprodaje Gumarstva in izvedene odprodaje nepremičnin  ne všteva v bilance skupine, saj so bili učinki odprodaje Gumarstva v obliki dobička v  skupini že pripoznani v preteklosti, izvedena odprodaja nepremičnin pa je  transakcija znotraj Poslovne skupine Sava, ki se ne všteva v skupinske izkaze.

Poslovanje Save, d.d., in Poslovne skupine Sava v obdobju januar - september 2013

Sava, d.d.
Corporate Communications

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja