info@sava.si   04 206 5510

2016

Aleš Aberšek podal predlog za sporazumno prekinitev mandata predsednika uprave Save, d.d.

Predsednik uprave Save, d.d., Aleš Aberšek, je bil imenovan za člana uprave družbe Telekom Slovenije, d.d.

Preberi več...

Nadzorni svet za predsednika uprave Save, d.d., imenoval Gregorja Rovanška

Nadzorni svet Save, d.d., je na svoji seji dne 15.1.2016 obravnaval in sprejel predlog predsednika uprave Save, d.d., Aleša Aberška, za sporazumno prekinitev mandata predsednika uprave in prekinitev delovnega razmerja s 15.3.3016.

Preberi več...

Sava Turizem zaključila 2015 z rekordnim rezultatom

Skupina Sava Turizem je v letu 2015 ustvarila skupno več kot 1.112.000 nočitev, kar je 4 odstotke več kot leto poprej ter ustvarila 5 odstotno rast prihodkov od prodaje. Skupina je lani ustvarila 65,4 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za 3,1 milijon evrov več glede na leto poprej. Skupina Sava Turizem je lani dosegla EBITDA v višini 13,9 milijonov evrov, kar je 2,7 milijonov evrov več kot v letu 2014. Prav tako se glede na 2014 povečuje čisti dobiček. Dobro poslovanje je rezultat izvajanja nove strategije, kateri se je družba zavezala in jo uspešno izvaja od leta 2012 dalje. EBITDA je leta 2011 znašala 6,9 milijonov evrov in se je do leta 2015 povišala na 13,9 milijonov evrov.

Preberi več...

Poročilo o seji nadzornega sveta

Nadzorni svet Save, d.d., se je 12.2.2016 na svoji 23. redni seji seznanil s preliminarnimi nerevidiranimi rezultati poslovanja v letu 2015. Ocenil je, da izjemno dobri rezultati Save Turizem v letu 2015 in nadaljevanje pozitivnih trendov poslovanja tudi v začetku letu 2016 potrjujejo razvojno strategijo turistične divizije.

Preberi več...

Skupščina imetnikov obveznic SA03

Na Bledu je 18.2.2016 potekala skupščina imetnikov obveznic SA03 izdajatelja Save, d.d., ki je bila sklicana na zahtevo DUTB, d.d., kot imetnika več kot desetine izdaje obveznic SA03. Na skupščini je bilo zastopanih 24.698 obveznic oziroma 93,2 odstotkov vseh izdanih obveznic.

Preberi več...

Sporočilo uprave družbe Sava, d.d.

Uprava družbe Sava, d.d., meni, da je po vložitvi predloga načrta finančnega prestrukturiranja s strani upnikov potrebno brez odlašanja in kontinuirano skrbeti za uresničevanje ciljne vsebine strateške konsolidacije, internacionalizacije in sinergijskega delovanja družb Sava Turizem d.d., Hoteli Bernardin, d.d., in Istrabenz Turizem, d.d.,  ki tvorijo turistični steber, utemeljen na strateških naložbah Save, d.d.

Preberi več...

Obvestilo o pomembnih deležih

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava, d.d., sporoča, da je 11.3.2016 s strani Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: DUTB, d.d.) prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev, iz katerega je razvidno, da je družba DUTB, d.d., po zaključku pripojitvenega postopka 19.2.2016 postala imetnik 103.277 delnic družbe Sava, d.d., kar predstavlja 5,15 odstotkov vseh izdanih delnic družbe Sava, d.d.

Pojasnilo o trgovanju z delnicami SAVA

Trgovanje z delnicami z oznako SAVA je bilo 17.2.2016 ustavljeno skladno s sklepom Ljubljanske borze, d.d., ki je bil sprejet brez zahteve po zaustavitvi s strani družbe Sava, d.d. Trgovanje je bilo ustavljeno z namenom zaščite varstva vlagateljev, saj pred javno objavo upniškega predloga finančnega prestrukturiranja niso bili javno znani pogoji, pod katerimi bo potekalo finančno prestrukturiranje, in dejanski učinki prestrukturiranja za obstoječe in potencialne bodoče vlagatelje, kot nove delničarje Save, d.d.

Preberi več...

Nadzorni svet sprejel letni poročili Save za leto 2015

Nadzorni svet Save, d.d., je na 24. redni seji, ki je bila 24.3.2016, obravnaval in sprejel letni poročili družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2015. Obravnaval in sprejel je Poročilo nadzornega sveta 2015 in Izjavo o upravljanju družbe z Izjavo o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Preberi več...

Letno poročilo 2015

Družbe Poslovne skupine Sava so v letu 2015 dosegle prihodke od prodaje v višini 66,0 milijona evrov, kar je za 5 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2014.

Preberi več...

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja