info@sava.si   04 206 5510

2012

Sava, d.d., odprodala svoj 14,56-odstotni lastniški delež v družbi Terme Maribor, d.d.

Družba Sava, d.d., in družba NFD Holding, d.d., sta dne 30. marca 2012 z družbo Platanus, d.o.o., Maribor, podpisali pogodbo o prodaji skupnega, 86,57-odstotnega deleža družbe Terme Maribor, d.d.

Preberi več...

Nadzorni svet sprejel letni poročili družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava

Na 32. redni seji, ki je potekala v četrtek, 19. aprila 2012, je nadzorni svet delniške družbe Sava obravnaval in sprejel revidirani letni poročili Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., za leto 2011. 

Preberi več...

Sklic 18. redne skupščine delničarjev družbe Sava, d.d.

Na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), točke 6.3. Statuta družbe Sava, družbe za upravljanje in financiranje, d.d.,  ter  Pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava družbe sklicuje 18. redno skupščino delničarjev družbe Sava, d.d.,  ki bo v četrtek, 24. maja 2012 ob 10.00 uri v prostorih Hotela Kokra na Brdu pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj.

Obvestilo o spremembi deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja

Dne 25.4.2012 je mag. Stanislav Valant, član nadzornega sveta družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., kupil 10 navadnih rednih delnic z oznako SAVA, kar predstavlja 0,005-odstotni delež delnic z glasovalnimi pravicami. Mag. Stanislav Valant pred opravljenim nakupom ni bil lastnik delnic z oznako SAVA.

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Družba Sava, d.d., že vrsto let in tako tudi v letošnjem letu aktivno spodbuja delničarje k izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil, na podlagi katerih lahko delničarji tudi brez osebne udeležbe uveljavljajo svojo pravico do glasovanja na skupščini in s tem neposredno vplivajo na upravljanje družbe.

Preberi več...

Letni dokument

Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., objavlja seznam vseh informacij, ki so bile skladno z določbami Zakona o trgu vrednostnih papirjev objavljene v letu 2011 in do dneva objave tega dokumenta, 14.5.2012.

Obvestilo o spremembi deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja

Dne 15.5.2012 je mag. Stanislav Valant, član nadzornega sveta družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., kupil 620 navadnih rednih delnic z oznako SAVA, kar predstavlja 0,03-odstotni delež delnic z glasovalnimi pravicami.

Preberi več...

18. redna skupščina delničarjev Save, d.d.

24. maja 2012 je bila v hotelu Kokra na Brdu pri Kranju 18. redna skupščina delniške družbe Sava.

Preberi več...

Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., januar-marec 2012

Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., je  v prvem četrtletju leta 2012  zaznamovalo nadaljnje  izvajanje ukrepov strategije prestrukturiranja,  da bi se obdržali pozitivni trendi,  doseženi v minulem poslovnem letu. Odvisne družbe Poslovne skupine Sava so na ravni operativnega poslovanja presegle načrte. Prodajni prihodki Poslovne skupine Sava so bili za 7 odstotkov višji kot v enakem lanskem obdobju in za 3 odstotke presegli poslovni načrt. Dosežena je bila izguba pred davki v višini 5,3 milijona evrov, ki je bila pomembno nižja od lanskoletne in tudi nižja od načrtovane za to obdobje, matična družba skupine, Sava, d.d., pa je ustvarila celotni dobiček v višini 2,3 milijona evrov.  

Preberi več...

Obvestilo o spremembi deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja

Dne 28.5.2012 in 30.5.2012 je mag. Stanislav Valant, član nadzornega sveta Save, družbe za upravljanje in financiranje, d.d., skupaj kupil 27 navadnih rednih delnic z oznako SAVA, kar predstavlja 0,001-odstotni delež delnic z glasovalnimi pravicami. Preberi več...

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja