info@sava.si   04 206 5510

Reprogramiranje finančnih obveznosti Save, d.d. – informacija o zamenjavi obveznic SA02 z SA03

Imetniki obveznic z oznako SA02 so na podlagi pisnega glasovanja dne 08.10.2013 v skladu z določbami Pogojev obveznic SA02 in na način določen v »Prospektu za ponudbo obveznic družbe Sava, d.d., z oznako SA02  javnosti« sprejeli Pisni sklep, s katerim so se sestavine obveznic spremenile tako, da so njihovi pogoji enakovredni reprogramiranim bančnim posojilom.


Sava, d.d., je v skladu s sprejetim Pisnim sklepom z družbo Abanka Vipa, d.d., kot Fiduciarjem v obliki notarskega zapisnika notarja Mira Košaka iz Ljubljane opr. št. SV 1935/13 dne 21.10.2013 k  Pogodbi o prenosu delnic v zavarovanje z dne 28.4.2010 sklenila pisni »Dodatek št. 1 k Pogodbi o prenosu delnic v zavarovanje«, ki v Prilogi 1 vključuje tudi čistopis spremenjenih določil in pogojev Obveznic.  

Spremembe lastnosti obveznic SA02 je v skladu s sprejetim Pisnim sklepom potrebno zaznamovati v centralnem registru, kar mora zagotoviti upravljavec centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev. Zaradi tehničnih možnosti registra zgolj zaznamba ni mogoča, zato je mogoče v centralnem registru spremembo lastnosti izvesti le z izdajo novega vrednostnega papirja. Takšna izdaja pa po vsebini ne predstavlja novega vrednostnega papirja, temveč gre zgolj za zamenjavo tehnične narave.

Skladno s stališčem Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 16.10.2013, v zvezi s tehnično zamenjavo obveznic, ki je posledica spremembe lastnosti obveznic po postopku in na način, predvidenem v Prospektu, ob izdaji tovrstne nadomestne obveznice izdajatelju v zvezi s temi nadomestnimi obveznicami ni potrebno izdelati prospekta za ponudbo obveznic oziroma prospekta za uvrstitev obveznic na organizirani trg.

Presečni dan za zamenjavo obveznic SA02 je 18.10.2013, sama zamenjava obveznic z SA03 pa se izvaja danes, dne 21.10.2013, tako da bo KDD na račune imetnikov prenesel nadomestne obveznice v zameno za obveznice, ki so bile vpisane v dobro takšnih računov ob koncu zadnjega KDD delovnega dneva pred dnevom zamenjave. Nadomestne obveznice z oznako SA03 se bodo od obveznic z oznako SA02 razlikovale zgolj v tistih lastnostih, kot je bilo odobreno oziroma potrjeno s Pisnim sklepom.

Po izvršenih vpisih bo v centralnem registru KDD tako vpisanih 26.500 obveznic z oznako SA03. S tem je Sava, d.d., v celoti izpolnila obveznosti, ki ji jih je nalagal sprejeti Pisni sklep imetnikov obveznic SA02 z dne 08.10.2013.

Po izvršeni zamenjavi obveznic v centralnem registru KDD bo Ljubljanska borza odločala o spremembi pri obveznicah SA02, ki se bo na borznem trgu izvedla predvidoma 22.10.2013. Pogoji obveznic SA03, s katerimi se bo po izvedeni spremembi  trgovalo na borznem trgu, so razvidni  iz  Dodatka št. 1 k Pogodbi o prenosu delnic v zavarovanje.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja