info@sava.si   04 206 5510

Reprogramiranje finančnih obveznosti Save, d.d. – uradni izid glasovanja o predlogu imetnikom obveznic SA02

Sava, d.d., je na podlagi zavez, ki izhajajo iz reprograma finančnih obveznosti z bankami upnicami  vsem imetnikom obveznic  SA02 predlagala, da v skladu z določbami Pogojev obveznic SA02 sprejmejo Pisni sklep, s katerim se bodo sestavine obveznic spremenile tako, da bodo njihovi pogoji enakovredni reprogramiranim bančnim posojilom.  Imetniki obveznic so za sprejem predlaganega Pisnega sklepa glasovali do 08.10.2013.


Na dan 8.10.2013 je bilo v obtoku 26.500 obveznic SA02, v skupnem nominalnem znesku 26.500.000 EUR, ki so bile razdeljene med 108 imetnikov obveznic. Sava, d.d., je prejela 12 izvirnikov podpisanih pisnih sklepov. Imetniki obveznic, ki so oddali oziroma podpisali Pisni sklep, razpolagajo z 20.004 od skupno 26.500 obveznic, kar predstavlja 75,48679 odstotka od vseh delnic v obtoku in obenem 75,48679 odstotka od skupnega nominalnega zneska vseh obveznic v obtoku na dan 08.10.2013.

Ker je Pisni sklep sprejet s strani imetnikov obveznic, katerih skupni nominalni znesek predstavlja več kot 75 odstotkov skupnega nominalnega zneska vseh obveznic v obtoku je bilo danes, dne 10.10.2013 notarsko ugotovljeno,  da je bil Pisni sklep veljavno sprejet in v skladu s Pogojem 8.16. zavezuje vse imetnike obveznic.

V nadaljnjih korakih bo Sava, d.d.,  skupaj s pristojnimi organi izvedla postopke za realizacijo Pisnega sklepa (zamenjavo obveznic in uvrstitev nove izdaje obveznic SA03 v trgovanje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev).

Imetniki obveznic  SA02 so v skladu z določbami Pogojev obveznic*, odločali o reprogramiranju finančnih obveznosti iz obveznic in s potrebno večino sprejeli Pisni sklep z naslednjo vsebino:

1. SOGLAŠAM s spremembo Pogoja 3, tako, da se:
a. v prvem stavku za besedo »dalje« doda številka » do 9. 6. 2013«;
b. za prvo povedjo vrine druga poved v besedilu: »Obresti iz Obveznic tečejo od 9. 6. 2013 ("Dan Začetka Teka Drugih Obresti") dalje po obrestni meri 3,00 odstotka letno in od tega se:  
(i) obresti v višini 1,00 odstotka letno plačujejo četrtletno za nazaj, vsakega 31. 3., 30. 6., 30. 9. in 31. 12. v koledarskem letu (razen v koledarskem letu 2014, ko se namesto 31. 12. plačajo 30. 11), prvič 30. 9. 2013 (v nadaljevanju vsak takšen dan: "Dan Dospelosti Plačila Prvega Dela Drugih Obresti");
(ii) obresti v višini 2,00 odstotka letno obračunavajo četrtletno za nazaj, vsakega 31. 3., 30. 6., 30. 9. in 31. 12. v koledarskem letu (razen v koledarskem letu 2014, ko se namesto 31. 12. obračunajo 30. 11.), prvič 30. 9. 2013 (v nadaljevanju vsak takšen dan: "Dan Dospelosti Drugega Dela Drugih Obresti") in se plačajo skupaj z glavnico 30. 11. 2014;
c. opredelitev pojma »Obrestno Obdobje« v točki (ii) nadomesti z besedilom: »pomeni Obrestno Obdobje Prvih Obresti ali Obrestno Obdobje Drugih Obresti«;
d. na koncu dodajo tri povedi:
(iv) "Dan Dospelosti Plačila Drugih Obresti" pomeni Dan Dospelosti Plačila Prvega Dela Drugih Obresti ali Dan  Dospelosti Drugega Dela Drugih Obresti, odvisno od primera;
(v) "Obrestno Obdobje Prvih Obresti" pomeni obdobje od vključno Dneva Začetka Teka Obresti do (vendar ne vključno) prvega Dneva Dospelosti Plačila Obresti in vsako obdobje od (vključno) posameznega Dneva Dospelosti Plačila Obresti do (vendar ne vključno) prvega naslednjega Dneva Dospelosti Plačila Obresti;
(vi) "Obrestno Obdobje Drugih Obresti" pomeni obdobje od vključno Dneva Začetka Teka Drugih Obresti do (vendar ne vključno) prvega Dneva Dospelosti Plačila Drugih Obresti in vsako obdobje od (vključno) posameznega Dneva Dospelosti Plačila Drugih Obresti do (vendar ne vključno) prvega naslednjega Dneva Dospelosti Plačila Drugih Obresti.

2. SOGLAŠAM s spremembo Pogoja 4.1, tako, da se:
a. datum »9. 12. 2014« nadomesti z datumom »30. 11. 2014«.

3. SOGLAŠAM s spremembo Pogodbe o prenosu, tako da se:
a. v členu 1.1. črtata opredelitvi »Cenitev« in »DTV«; 
b. v členu 2.3 celotno besedilo nadomesti z besedilom: »Prenosnik nepreklicno prenaša v zavarovanje Fiduciarju 6.370 navadnih imenskih nematerializiranih delnic Družbe z ISIN-kodo SI0021109630 ("Dodatni vrednostni papirji"). Dodatni vrednostni papirji štejejo za Prenesene delnice in se zanje smiselno enako uporabljajo vsa določila te Pogodbe. Prenosnik bo z namenom izpopolnitve prenosa Dodatnih vrednostnih papirjev, nemudoma po sklenitvi dodatka št. 1 k Pogodbi, zagotovil prenos imetništva na Dodatnih vrednostnih papirjih v centralnem registru v KDD in predložil Fiduciarju kot dokazilo izpis, ki izkazuje, da je Fiduciar vpisan kot zakoniti imetnik na Dodatnih vrednostnih papirjih v centralnem registru v KDD. Če Prenosnik krši obveznosti iz tega člena 2.3, bo Fiduciar o tej kršitvi obvestil Imetnike«.

4. ODOBRAVAM vsako spremembo ali odpoved pravici Imetnika Obveznic v razmerju do Izdajatelja, ki je posledica ali učinek sprememb iz točk 1, 2 in 3 tega Pisnega Sklepa in njegove izvršitve.

5. ODOBRAVAM, da Izdajatelj lahko vpiše spremembe iz točke 1 in 2 ter spremembo številke obrestne mere iz »7,20« v »3,00«, ki je vpisana pred besedilom pogojev, pri Pogojih, vpisanih v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD.

6. NAROČAM in pooblaščam Abanko kot Fiduciarja, da, z namenom, da doseže polni učinek spremembe iz točke 3 tega Pisnega Sklepa, nemudoma po veljavnem sprejemu tega Pisnega Sklepa, sklene pisni dodatek št. 1 k Pogodbi o prenosu v obliki z vsebino, ki je določena v točki 3 tega Pisnega Sklepa v obliki notarskega zapisa, ter izjavi izjavo volje, vključno s sklenitvijo kakršnegakoli posla, ki bi bil potreben, da se doseže polni učinek tega Pisnega Sklepa in izvršijo spremembe iz točk 1, 2 in 3 tega Pisnega Sklepa.

7. V izogib dvomom, v primeru, da Pisni Sklep ni sprejet s potrebno večino Imetnikov Obveznic (75 %), naš podpis Pisnega Sklepa nima nobenih učinkov na naš pravni položaj.

*Pojmi, pisani z veliko začetnico, ki niso opredeljeni, imajo enak pomen, kot ga imajo ti pojmi v Pogojih Obveznic, izdajatelja družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., s sedežem v Ljubljani ter poslovnim naslovom Dunajska cesta 152, Ljubljana, z matično številko 5111358000 (»Izdajatelj«), z oznako SA02 in ISIN-kodo SI0032103085, vpisanimi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana (»KDD«). 

S sprejetjem Pisnega sklepa je potrebno izvesti zamenjavo obveznic, kot jo določa Pogoj 10 Pogojev obveznic SA02. Presečni dan za zamenjavo obveznic je 18.10.2013. Zamenjava obveznic bo izvedena na dan 21.10.2013 tako, da se na ta dan na račune imetnikov pri KDD prenesejo nadomestne obveznice v zameno za obveznice, ki so bile vpisane v dobro takšnih računov ob koncu zadnjega KDD delovnega dneva pred dnevom zamenjave. Nadomestne obveznice z oznako SA03 se bodo od obveznic z oznako SA02 razlikovale zgolj toliko, kot je bilo odobreno oziroma potrjeno s pisnim sklepom.

Na podlagi Pogoja 10 Pogojev obveznic SA02 se šteje, da je vsak imetnik soglašal z zamenjavo obveznic v skladu z zgoraj navedenim in pooblastil KDD za ustrezne prenose s svojega računa vrednostnih papirjev pri KDD na račun Save, d.d.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja