info@sava.si   04 206 5510

Reprogramiranje finančnih obveznosti Save, d.d. - informacija o podanem predlogu imetnikom obveznic SA02

Družba Sava, d.d., se je v okviru julija sklenjenega reprograma svojih kreditnih obveznosti bankam upnicam med drugim zavezala, da bo enake pogoje reprogramiranja svojih finančnih obveznosti skušala dogovoriti tudi z imetniki obveznic SA02. Na osnovi danih zavez Save, d.d., so imetniki obveznic SA02 v teh dneh prejeli predlog pisnega sklepa, ki opredeljuje predlog spremembe sestavin obveznic z zaprosilom, da pisni sklep potrdijo in se na ta način strinjajo s spremenjenimi določili ter pogoji obveznic. Predlog se med drugim nanaša na nižjo obrestno mero, in sicer enako, kot je bila dogovorjena z bankami v okviru reprograma bančnih posojil.


O spremembah pogojev in določil za obveznice bodo imetniki obveznic SA02 odločali do 8.10.2013 in v kolikor bi bil predlog pisnega sklepa sprejet s potrebno večino, bi to pomenilo, da Sava  kvartalno plačuje nižjo, to je 1-odstotno letno obrestno mero, razlika v višini 2 odstotka pa bi zapadla v plačilo ob zapadlosti obveznic, to je 30.11.2014.

Verjamemo, da bo reprogramiranje finančnih obveznosti Save, d.d., tudi med imetniki obveznic  prepoznano kot smotrna odločitev, saj bi omogočilo nadaljevanje izvajanje strategije prestrukturiranja Save, s tem pa zagotovilo osnovo za poplačilo obveznosti Save, d.d., tudi do njih, imetnikov obveznic. Odločitev pa je seveda odvisna od imetnikov obveznic in jo bo Sava, d.d.,  javno objavila, takoj ko bo mogoče, po izteku roka za potrditev sklepa.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja