info@sava.si   04 206 5510

Poslovanje Poslovne skupine Sava in Save, d.d., v prvem trimesečju leta 2013

×

Opozorilo

JUser: :_load: Ne morem naložiti uporabnika z id: 991

Nadzorni svet Save, d.d., se je na 7. redni seji seznanil s poslovanjem Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – marec 2013. Družbe Poslovne skupine Sava v zaostrenih pogojih letošnjega leta nadaljujejo z uresničevanjem strategije poslovno-finančnega prestrukturiranja do konca leta 2014. Sava, d.d., je v prvem četrtletju dosegla 24,8 milijona evrov celotnega dobička, celotni dobiček na ravni Poslovne skupine Sava pa je znašal 0,2 milijona evrov.


Najpomembnejša strateška dosežka  minulih mesecev sta bila: prvič, zaključek odprodaje dejavnosti Gumarstvo, kar je ob ustvarjenem dobičku omogočilo tudi obsežno znižanje finančnih obveznosti Save,  in  drugič, uskladitev krovnega dogovora  med bankami upnicami (t.i. »term sheet«).  Le-ta predstavlja osnovo za končni dogovor o reprogramu  vseh kreditnih obveznosti Save in  omogoča nadaljnji razvoj Save. Nadzorni svet je priporočil upravi, da zaključi postopek z bankami s podpisom reprograma v najkrajšem času.

Poslovno skupino Sava je ob koncu prvega četrtletja sestavljalo 12 družb  (matična družba Sava, d.d., in 11 odvisnih družb), kar je 10 družb manj kot konec leta 2012. Največji dejavnosti v skupini sta  upravljanje finančnih naložb Save, d.d., kjer najpomembnejši delež predstavljajo naložbe v bančni sektor ter združena dejavnost Turizem.  Družbe Drugih dejavnosti, ki predstavljajo manjši del skupine,  so v pretežni meri namenjene prihodnjemu dezinvestiranju.     

Družbe Poslovne skupine Sava so v prvih treh mesecih  letošnjega leta ustvarile 12,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 13 odstotkov manj glede na enako sestavo skupine lani in 6 odstotkov pod načrtom tega obdobja. Vrednost prihodkov od prodaje v enakem obdobju lani, ko je bila v sestavi skupine še dejavnost Gumarstvo,  je  znašala 45,4 milijona evrov.  

Prodaja dejavnosti Turizem v sedanji sestavi ustvari večino, to je 89,5 odstotka celotnih prihodkov skupine. Upad kupne moči, prisoten zlasti močno na slovenskem trgu, se intenzivno nadomešča s preusmerjanjem na tržne segmente in trge, ki jih je kriza manj prizadela. V teku je korenita nadgradnja zdravstvene dejavnosti, kar predstavlja pomemben segment nadaljnje rasti dejavnosti.  Uspešnost operativnega poslovanja krepijo tudi ukrepi za racionalizacijo poslovanja, vključno s projekti za zagotavljanje večje energetske učinkovitosti.      

Največjo letošnjo, že izvedeno naložbo dejavnosti Turizem predstavlja pridobitev preostalih turističnih nepremičnin za namene svojega poslovanja, odkupljenih v januarju od matične družbe Sava, d.d. Vidnejši  obseg naložb v prenovo zmogljivosti in obogatitev turistične ponudbe dejavnosti je sicer predviden v drugem in naslednjih četrtletjih letošnjega leta.  

Sava, d.d., je v prvem četrtletju letošnjega leta dosegla 24,8 milijona celotnega dobička oziroma 23,9 milijona evrov čistega dobička. Družbe Poslovne skupine Sava so ustvarile 0,2 milijona evrov celotnega dobička pred davki, pri čemer se je po obračunu davka od dohodka pravnih oseb čisti izid prevesil v negativo in sicer v  višini 0,8 milijona evrov.

Vrednost nenačrtovanih oslabitev finančnih naložb je na ravni Poslovne skupine Sava znašala  1,8 milijona evrov, od česar se 1,1 milijona evrov nanaša na oslabitve naložb v povezavi s pridruženimi družbami Save, d.d. Na ravni Save, d.d., borzna in splošna gospodarska gibanja niso zahtevala obsežnejših oslabitev finančnih naložb – njihova višina je bila 0,7 milijona evrov.

Na dosežen poslovni izid Save, d.d., sta v največji meri vplivala dosežen dobiček pri odprodaji  dejavnosti Gumarstva - v višini 23,5 milijona evrov in dobiček pri prodaji osnovnih sredstev družbe - v višini 5,2 milijona evrov.  Pomemben pozitiven prispevek so izkazali  tudi doseženi prihranki na področju stroškov, vključno na račun nadaljnje optimizacije notranje organiziranosti poslovanja in znižanja števila  zaposlenih v družbi. Družba  Sava, d.d.,  je  dosegla 3,7 milijona evrov dobička iz operativnega poslovanja.  Na 19. skupščini delničarjev je bil sprejet tudi  sklep o znižanju  osnovnega kapitala Save, d.d., na približno 25,4 milijona evrov, kar bo upoštevano v  računovodskih izkazih po vpisu skupščinskega sklepa v sodni register.

Na poslovni izid Poslovne skupine Sava je prav tako v ključni meri vplival dobiček Save, d.d., pri odprodaji dejavnosti Gumarstva (23,5 milijona evrov). Poslovni izid je znižala izguba iz poslovanja odvisnih družb skupine v višini  3,1 milijona evrov, sicer sezonsko pogojena in pričakovana v tem obdobju leta.  Zlasti visok  negativni vrednostni vpliv  pa  je imela izločitev minulega dobička odprodanega Gumarstva, ki je bil v skupini upoštevan že v preteklih letih – znižanje poslovnega izida skupine iz tega naslova je znašalo 14,7 milijona evrov. 

Skupne finančne obveznosti Save, d.d., so ob koncu marca znašale 229,1 milijona evrov in so se glede na konec leta 2012 znižale za 69,4 milijona evrov. Višina skupnih finančnih obveznosti skupine je nižja za 51,1 milijona evrov in je ob koncu prvega četrtletja znašala 294,5 milijona evrov.

Ključni pogoj za dolgoročno doseganje solventnosti in likvidnosti Save, d.d., in s tem nadaljevanje izvajanja strategije prestrukturiranja ostaja končni dogovor z bankami, ki bo zagotovil tudi ustrezno ročnost sredstev družbe.  Krovni dogovor oziroma t.i. »term sheet«, ki je osnova za končni dogovor o reprogramu, je med bankami že usklajen in na veliki večini kreditnih odborov bank tudi že potrjen. Uprava ocenjuje, da je v teku zaključna faza sklenitve dogovora o dolgoročnem reprogramu vseh kreditnih obveznosti Save, nadzorni svet pa  priporoča upravi, da naj zaključi postopek z bankami s podpisom reprograma v najkrajšem času.  

S sklenitvijo reprograma in nadaljnjim doslednim uresničevanjem strategije prestrukturiranja se bo izboljšal tudi finančni položaj družbe, s čimer je za pričakovati  tudi okrepitev zaupanja delničarjev v poslovanje ter dolgoročni razvoj Save. 

Knjigovodska vrednost delnice Sava je sicer ob koncu prvega četrtletja dosegla vrednost 32,4 evra, kar občutno presega ravni,  ki se  ob splošnih negativnih gospodarskih gibanjih in nizki likvidnosti slovenskega kapitalskega trga  že dlje časa oblikujejo na borznem trgu.  Njena tržna vrednost se je gibala med 3,4 in 5,4 evra. Tržna kapitalizacija delnic Sava se je v primerjavi s koncem leta povečala,  in to ob dejstvu, da  je obseg celotne tržne kapitalizacije  na Ljubljanski borzi v tem obdobju upadel.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja