info@sava.si   04 206 5510

Poročilo o 19. redni skupščini delničarjev Save, d.d.

×

Opozorilo

JUser: :_load: Ne morem naložiti uporabnika z id: 991

30. aprila 2013 je bila v Hotelu Golf na Bledu 19. redna skupščina delniške družbe Sava. 


Na skupščini je bilo prisotnih 74,67 odstotka (1.475.834 delnic) vsega kapitala družbe z glasovalno pravico. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev z glasovalno pravico je znašal 49,51 odstotka prisotnega kapitala (978.530 delnic) in sicer: Kapitalska družba, d.d.,  19,00 odstotka (375.542 delnic), Slovenska odškodninska družba, d.d., 11,23 odstotka (222.029 delnic), Finetol, d.d.- v stečaju, 7,30 odstotka (144.334 delnic), Merkur, d.d., 6,83 odstotka (134.923 delnic) in NDF 1, delniški podsklad, 5,15 odstotka (101.702 delnic).  Delničarji so z visoko, preko 90-odstotno večino prisotnega kapitala podprli vse sklepe, ki sta jih v sklicu predlagala uprava in nadzorni svet Save, d.d. Nasprotnih predlogov ali napovedanih izpodbojnih tožb na skupščini ni bilo.

Delničarji so na skupščini soglasno izvolili organe skupščine  (z 99,89 odstotka oddanih glasov).

V nadaljevanju so se delničarji seznanili z revidiranima letnima poročilom Save, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2012 in Poročilom nadzornega sveta za leto 2012. Delničarji so potrdili sklep s 99,86 odstotka oddanih glasov. Delničarji so sprejeli tudi sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter s tem odobrili delo teh dveh organov v letu 2012. Sklep je bil potrjen s 99,84 odstotka oddanih glasov.

Delničarji so glasovali tudi o znižanju osnovnega kapitala Save, d.d., in drugih spremembah statuta. Z 99,78 odstotka vseh oddanih glasov so sprejeli sklep, da se osnovni kapital družbe z dosedanjega zneska v višini 83.751.567,51 evra zmanjša na 25.441.851,48 evra. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala družbe je prilagoditev kapitala in osnovnega kapitala zmanjšanju obsega poslovanja družbe. Ker pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu po njegovem zmanjšanju znaša 12,68 evra, se zmanjšanje izvede brez združitve delnic oziroma ob nespremenjenem številu delnic.

Delničarji so potrdili predlog  drugih sprememb statuta in ga podprli z 99,99 odstotka oddanih glasov. V tem okviru so podprli tudi spremembo sedeža družbe, ki bo odslej Ljubljana. Vse spremembe statuta bodo vpisane v sodni register.

Skupščina je potrdila predlog, da se za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2013 imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Ljubljana.  Sklep je bil sprejet z 99,90 odstotki vseh oddanih glasov.

Pri točki pet dnevnega reda skupščina so delničarji potrdili predlog nadzornega sveta in za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev izvolili Mira Medveška.  Novoizvoljeni član nadzornega sveta štiriletni mandat nastopi z dnem 30. 4. 2013. Sklep je bil sprejet s 91,36  odstotka  vseh oddanih glasov.

Predsednik uprave Save, d.d., mag. Matej Narat, je na skupščini poleg uresničevanja strategije prestrukturiranja in poslovanja v letu 2012 (javna objava SEOnet, dne 28. 3. 2013) delničarjem predstavil tudi nadaljevanje uresničevanja strategije prestrukturiranja Save v letošnjem letu.  Delničarje je med drugim obvestil, da je Sava, d.d.,  ob koncu prvega tromesečja ustvarila 23,9 milijona evrov čistega dobička. Dobiček se v pretežni meri nanaša na prejeto kupnino v povezavi z odprodajo dejavnosti Gumarstvo in bo eden od pomembnih virov načrtovanega dobička Save tudi ob koncu letošnjega leta. Poudaril je, da je v  zaključni fazi  tudi  dogovor za dolgoročnejšo rokovno uskladitev vseh  finančnih obveznosti Save, d.d., kar je eden ključnih pogojev za  nadaljnje uresničevanje  strategije prestrukturiranja Save.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja