info@sava.si   04 206 5510

Nadzorni svet sprejel letni poročili Save in se seznanil s poslovnim načrtom 2013

Nadzorni svet delniške družbe Sava je na svoji 6. redni seji, ki je potekala v sredo, 27. marca 2013, obravnaval in sprejel revidirani letni poročili Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., za leto 2012. Sprejel je Poročilo nadzornega sveta o letnih poročilih Poslovne skupine Sava in Save, d.d., ki vključuje tudi oceno poslovanja in dela uprave Save, d.d., v letu 2012.


Seznanil se je s prenovljenim poslovnim načrtom Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., za leto 2013 in rednim, mesečnim poročilom o poslovanju v prvih dveh mesecih letošnjega leta.

V okviru poročila o uresničevanju strategije prestrukturiranja je nadzorni svet posebno pozornost namenil obravnavi izvajanja strategije v Savini dejavnosti Turizem. 

Nadzorni svet je potrdil tudi predlagani dnevni red ter predloge sklepov 19. skupščine delničarjev Save, d.d., ki bo potekala v torek, 30. aprila 2013, sklic skupščine pa bo objavljen v petek, 29. marca 2013. 

Nadzorni svet Save, d.d., je ob obravnavi letnega poročila izpostavil, da je uprava po dosledni uresničitvi strateških ciljev prve, pripravljalne faze prestrukturiranja do konca leta 2011, uresničila tudi vse ključne zaveze naslednje faze strategije prestrukturiranja, začrtane za leto 2012. 

Najpomembnejši dosežki leta 2012 so bili: vzdrževanje tekoče likvidnosti in solventnosti družbe ter nadaljnji uspešni dogovori z bankami upnicami o odlogu plačevanja kreditnih obveznosti skupine; nadaljnja reorganizacija in konsolidacija poslovanja tako Save, d.d., kot dejavnosti Turizem, in ne nazadnje, učinkovito izvajanje programa dezinvestiranja (odprodaja celotne dejavnosti Gumarstvo, odprodaja ključnega dela dejavnosti Nepremičnine in odprodaja nekaterih drugih finančnih naložb).

Izvedba dezinvestiranja je v začetku letošnjega leta omogočila znižanje zadolženosti Poslovne skupine Sava kar za okrog 100 milijonov evrov, ob tem pa so družbe skupine redno odplačevale obresti za bančna posojila, ki so lani presegle 21 milijonov evrov. 

Prihodki od prodaje družb Poslovne skupine Sava so dosegli višino 192,2 milijona evrov, kar je odstotek nižje glede na leto poprej, ko je bila dosežena visoka, kar 10-odstotna rast, hkrati pa je na dosežen obseg prodaje vplivala tudi sprememba v sestavi skupine, saj je bil pretežni del dejavnosti Nepremičnine sredi leta odprodan.

Ustvarjen dobiček iz operativnega poslovanja odvisnih družb Save, d.d., v višini 11,0 milijona evrov, je bil ob nižjih odpisih vrednosti sredstev za 13,2 milijona evrov boljši od leta 2011 in predstavlja najvišjo vrednost v obdobju zadnjih petih let. 

Kljub nadaljnjemu izboljševanju operativnega poslovanja in dobičkonosnem poslovanju odvisnih družb Save, d.d., so na dosežen rezultat imele daleč največji vpliv dodatne oslabitve finančnih naložb Save, d.d., kar se pretežno nanaša na bančni sektor, v manjši meri pa tudi neizplačilo načrtovanih bančnih dividend, sprememba davčne zakonodaje in zamik zaključka dela odprodaj premoženja Save, d.d., v januar 2013.

Sava, d.d., je zaradi oslabitev finančnih naložb v višini 34,5 milijona evrov dosegla 49,0 milijona evrov izgube, Poslovna skupina Sava pa je zaradi oslabitev naložb v višini 85,4 milijona evrov – ob ustvarjenem čistem dobičku odvisnih družb v višini 6,9 milijona evrov – izkazala izgubo v višini 99,3 milijona evrov. Izguba je sicer nižja glede na leto poprej, ob tem pa je dejstvo, da je bila odprodaja dejavnosti Gumarstvo zaključena v prvih dneh letošnjega poslovnega leta in bodo dosežen dobiček v višini 23,5 milijona evrov ter drugi učinki izvedene transakcije pripoznani v rezultatih leta 2013. Uprava načrtuje, da bo Sava, d.d., letošnje poslovno leto zaključila z dobičkom.

Podoba Poslovne skupine Sava je zaradi izvedenih odprodaj v letu 2013 bistveno spremenjena. Največji dejavnosti v skupini sta upravljanje finančnih naložb družbe Sava, d.d., katere najpomembnejši delež predstavljajo naložbe v bančni sektor, in združena, ter konsolidirana dejavnost Turizem. Dejavnost Turizem tudi v letošnjem letu načrtuje nadaljnje izboljševanje dobičkonosnosti, kljub dodatno zaostrenim gospodarskim razmeram. Ob zagotavljanju koriščenja sinergij v večjem obsegu za nadaljnje izboljševanje dejavnosti Turizem najpomembnejša strateška cilja uprave Save, d.d., v letu 2013 predstavljata nadgradnja dogovora z bankami za  dolgoročnejšo obliko rokovne uskladitve finančnih obveznosti z bankami  upnicami  in nadaljevanje aktivnosti za prestrukturiranje bančnega dela naložb Save, d.d.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja