info@sava.si   04 206 5510

27. skupščina delničarjev Save, d.d.

 

Delničarji Save, d.d., so se na današnji 27. redni skupščini Save, d.d., seznanili z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2017 in sprejeli sklep, da se čisti dobiček uporabi za pokrivanje prenesene izgube. Podelili so razrešnico Upravnemu odboru ter imenovali revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2018.

Delničarji so podali soglasje za sklenitev in izvršitev pogodbe o prodaji delnic Gorenjske banke, d.d., s kupcem družbo AIK Banka a.d. Prav tako so sprejeli odločitev o povečanju osnovnega kapitala družbe Save, d.d., za 4.718.272 evrov.

Sava, d.d.

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja