info@sava.si   04 206 5510

Nadzorni svet sprejel letni poročili Save za leto 2015

Nadzorni svet Save, d.d., je na 24. redni seji, ki je bila 24.3.2016, obravnaval in sprejel letni poročili družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2015. Obravnaval in sprejel je Poročilo nadzornega sveta 2015 in Izjavo o upravljanju družbe z Izjavo o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.


Nadzorni svet delo uprave v letu 2015, glede na zahtevne izzive v okviru postopka preventivnega prestrukturiranja in postopka prisilne poravnave, ocenjuje kot zelo uspešno. Ob optimizaciji stroškov poslovanja Save, d.d., in rednem izpolnjevanju vseh zahtev v povezavi s postopkom preventivnega prestrukturiranja in prisilne poravnave, kar je v začetku leta 2016 omogočilo vložitev konsenzualno sprejetega upniškega predloga načrta finančnega prestrukturiranja v prisilni poravnavi, so pomembni zlasti rekordni rezultati dejavnosti Turizem v letu 2015. Skupina Sava Turizem je v letu 2015 ustvarila skupno več kot 1.112.000 nočitev, kar je 4 odstotke več kot v letu 2014 ter ustvarila 5 odstotno rast prihodkov od prodaje. Ustvarila je 65,4 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za 3,1 milijon evrov več kot v 2014. Skupina Sava Turizem je lani dosegla EBITDA v višini 13,9 milijonov evrov, kar je 2,7 milijonov evrov več kot v letu 2014 in kar je tudi dvakrat več kot leta 2011. Prav tako se glede na 2014 povečuje čisti dobiček. Dobro poslovanje je rezultat izvajanja nove strategije, kateri se je družba zavezala in jo uspešno izvaja od leta 2012 dalje.

Dobre poslovne rezultate sta dosegli tudi drugi dve turistični družbi, v katerih ima Sava, d.d., neposredne oziroma posredne kapitalske deleže, to sta Istrabenz Turizem, d.d., in Hoteli Bernardin, d.d.

Družbe Poslovne skupine Sava so v letu 2015 dosegle prihodke od prodaje v višini 66,0 milijona evrov, kar je za 5 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2014. V pretežni meri so se nanašali na dosežke v skupini Turizem. Zaradi nadaljnjih slabitev finančnih naložb ter obresti za finančne obveznosti je bila dosežena čista izguba v višini 27,8 milijona evrov, ki je skupaj z nadaljnjim upadanjem rezerv za poštene vrednosti finančnih naložb povzročila negativno vrednost kapitala skupine v višini 54,0 milijona evrov. Izvor trenutnega negativnega kapitala Save, d.d., je v obdobju pred nastankom splošne gospodarske krize, ko je družba pridobila deleže v nekaterih finančnih naložbah, kar se je kasneje zaradi slabitev odrazilo v doseženi izgubi Save, d.d. Leta 2011 je bil pričet postopek poslovno finančnega prestrukturiranja z namenom enake obravnave vseh upnikov, zaščite njihovih interesov ter premoženja družbe. Kljub zaostrenim razmeram je Sava, d.d., v obdobju od leta 2011 do leta 2104 uspela uspešno izvesti prvo fazo strategije prestrukturiranja. 3.12.2014 je bil na predlog Save, d.d., ob soglasju bančnih upnikov in DUTB, d.d., pričet postopek preventivnega prestrukturiranja, ki je omogočal nadaljnje korake za poplačilo finančnih terjatev, doseganje sinergijskih učinkov v dejavnosti Turizem, optimiziranje poslovanja prenovljene Poslovne skupine Sava in preprečitev tveganja razprodaje premoženja. Zaradi umika podpore DUTB, d.d., je bilo preventivno prestrukturiranje predčasno prekinjeno in 10.6.2015 je bil pričet postopek prisilne poravnave. Po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi bo predpostavka negativnega kapitala v družbi Sava, d.d., odpravljena že v letu 2016. Izvedba prisilne poravnave bo pomenila, da bo Sava, d.d., nemudoma po izglasovani prisilni poravnavi in v celotnem obdobju izvajanja finančnega prestrukturiranja kapitalsko ustrezna družba, to pomeni družba s primernim pozitivnim kapitalom.

Nadzorni svet se je tudi seznanil s poslovnim načrtom Save, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2016.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja