info@sava.si   04 206 5510

Sava, d.d., nadaljuje z dolgoročnim prestrukturiranjem

Zaradi ukrepov enega izmed upnikov, ki jih je izvršil 29.5.2015, je Okrožno sodišče v Ljubljani ugotovilo, da obstajajo razlogi za prekinitev postopka preventivnega prestrukturiranja. Uveden je bil postopek prisilne poravnave. Sodišče je s svojim sklepom tudi določilo, da bo upravitelj v postopku prisilne poravnave Matjaž Nanut, ki bo naloge in pristojnosti upravitelja v postopku opravljal prek Odvetniške pisarne Nanut, d.o.o.


Isti upnik, to je DUTB, d.d., je 29.5.2015 protizakonito zasegel 99,05 % delež Save, d.d., v družbi Sava Turizem d.d., zato je okrožno sodišče s svojim sklepom 4.6.2015 naložilo družbama DUTB, d.d., in DUP1, d.d., da najkasneje v roku treh dni od izdaje začasne odredbe zaseženi delež vrneta Savi, d.d., in povrneta stroške sodnega postopka.

Sava, d.d., bo v skladu s sklepom sodišča vložila tožbo v opravičilo začasne odredbe.

Sava, d.d., bo kot lastnik 99,05 % deleža Save Turizem d.d., ter glede na svoje direktne in indirektne kapitalske naložbe v družbah Hoteli Bernardin, d.d., in Istrabenz Turizem, d.d., nadaljevala z uresničevanjem svoje razvojne turistične strategije.

DUTB, d.d., kljub temu, da je v svojem sporočilu 29.5.2015 in v izjavah glavnega izvršnega direktorja DUTB, d.d., sporočila, da se je odločila prevzeti nepremičnine večjih slovenskih upravljavcev hotelov, katerih terjatve upravlja, pri čemer naj bi po njihovem šlo tudi za hotele s spremljevalnimi kapacitetami povezanimi z družbami Sava Turizem, Istrabenz Turizem in Hoteli Bernardin, ter da je z unovčitvijo svojih terjatev pridobila 71 % delež v družbi Sava Turizem d.d., in svoji novoustanovljeni družbi za upravljanje premoženja prodala nekaj manj kot 29 % delež Save Turizem d.d., ni uspelo realizirati zasega direktnih ali indirektnih deležev Save, d.d., v družbah Hoteli Bernardin, d.d., in Istrabenz Turizem, d.d.

Družbe Sava Turizem, d.d., Hoteli Bernardin, d.d., in Istrabenz Turizem, d.d., predstavljajo temelj strategije povezovanja slovenskega turizma. Gre za obsežen razvojni program treh turističnih sistemov, katerega implementacija je že v teku, njegov cilj pa je višja konkurenčna sposobnost, višji nivo izkoriščanja turističnih kapacitet, s tem pa tudi kvalitetnejše izkoriščanje izvoznega potenciala slovenskega turizma.

Rezultati boljšega poslovanja družb Sava Turizem d.d., Hoteli Bernardin, d.d., in Istrabenz Turizem, d.d., so evidentni že v letošnjem letu, saj vse tri družbe presegajo lanske rezultate ter dosegajo letošnje planske cilje. Tudi napovedi za glavno turistično sezono utrjujejo trend prvih letošnjih mesecev.

Seveda pa so med ključnimi pogoji za realizacijo letošnjih ambicioznih planskih ciljev vseh treh turističnih družb stabilne razmere, v katerih lahko tako organi vodenja in upravljanja, kot zaposleni, razbremenjeni občutkov negotovosti, vso svojo pozornost namenjajo predvsem konkretnim operativnim nalogam in obveznostim, usmerjenih k večji prihodkovni ter stroškovni učinkovitosti, predvsem pa zadovoljstvu gostov in s tem povečanju ugleda posameznega podjetja.

Glede na to, da se bo za Savo, d.d., začel postopek prisilne poravnave, bo Sava, d.d., skladno s predpisi in v sodelovanju z upniki pripravila dolgoročni program prestrukturiranja, katerega bistvena sestavina je razvoj turistične divizije, bo pa seveda vseboval tudi aktivnosti v zvezi s finančnim stebrom Save, d.d. V njem največji naložbi predstavljata naložbi v Gorenjsko banko, d.d., in  v delniški sklad Alpen.SI. Obe finančni družbi dobro poslujeta, Gorenjska banka, d.d., edina zasebna banka s slovenskimi lastniki, pa po lanskoletnem uspešno izvedenem programu za zmanjšanje kapitalskega primanjkljaja, ki ga je določila Banka Slovenije, tudi v letošnjem letu na osnovi visoke kapitalske in likvidnostne ustreznosti ter skladno s konzervativnim pristopom pri upravljanju s tveganji, širi svoje poslovanje in posluje dobičkonosno.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja