info@sava.si   04 206 5510

Poslovanje v prvem četrtletju 2015

Nadzorni svet Save, d.d., se je 21.5.2015 na 17. redni seji seznanil s poslovanjem Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – marec 2015. Družbe Poslovne skupine Sava so v prvem četrtletju leta 2015 dosegle prihodke od prodaje v višini 12,8 milijona evrov, kar je 9 odstotkov več od načrtovanega.


Prihodki so bili v pretežni meri realizirani v dejavnosti Turizem. Družbe dejavnosti Turizem so poslovno obdobje v primerjavi z enakim lanskim obdobjem in tudi v primerjavi z načrtom zaključile s pomembno nižjo čisto izgubo. Tudi na ravni Poslovne skupine Sava je bila dosežena čista izguba, ki je v skladu z načrtom in je za 35 odstotkov nižja od izgube v primerljivem lanskem obdobju. Sestava sredstev in virov sredstev Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., se glede na konec leta 2014 ni pomembno spremenila.

Uprava je nadzorni svet seznanila tudi s potekom aktivnosti v zvezi s postopkom preventivnega prestrukturiranja. Sodišče je v skladu z določili ZFPPIPP rok za vložitev zahteve za potrditev sporazuma o finančnem prestrukturiranju podaljšalo do 2.8.2015. Sporazum bo omogočil izvedbo nove razvojne strategije Save, d.d., na področju dejavnosti Turizem, ki bo vsem destinacijam Sava Turizma, d.d., in destinacijam turističnih družb, v katerih ima Sava, d.d.,  pomemben lastniški delež - v Hotelih Bernardin, d.d., in v Istrabenzu, d.d., ki je lastnik družbe Istrabenz Turizem, d.d. – prinesla pozitivne sinergijske učinke na nivoju poslovne učinkovitosti družb in še uspešnejše poslovanje. V preteklosti se je strateško povezovanje turističnih družb že izkazalo kot pravilna odločitev, saj je Sava Turizem, d.d., kljub zaostrenim tržnim razmeram, uspela pomembno izboljšati operativno uspešnost. Ta se je v zadnjem triletnem obdobju (izraženo preko kazalnika EBITDA) povišala za približno 50 odstotkov. Izvedba podobnih ukrepov na širši skupini bo omogočila boljšo konkurenčnost precejšnjega dela slovenskega turizma in tako nudila pogoje za umestitev Slovenije v širši regiji kot uspešne turistične destinacije.

V okviru naložb v dejavnosti Finance bo Sava, d.d., podpirala uresničevanje razvojne strategije Gorenjske banke, d.d., od 2015 do 2019, za katero je bilo leto 2014 tudi prelomno in uspešno. Banka je namreč z uspešno izvedenim programom ukrepov potrdila in utrdila svojo kapitalsko stabilnost in visoko zaupanje komitentov, še posebej deponentov, kar je bilo potrjeno tudi s strani regulatorja. Iz svojih drugih finančnih naložb se bo Sava, d.d., preudarno in  na primeren način umikala.

Poslovanje Poslovne skupine Sava in Save, d.d., januar - marec 2015

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja