info@sava.si   04 206 5510

Nadzorni svet sprejel letni poročili Save za leto 2014

Nadzorni svet Save, d.d., je na 16. redni seji, ki je bila 25.3.2015, obravnaval in sprejel letni poročili družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2014. Obravnaval in sprejel je Poročilo nadzornega sveta 2014 in Izjavo o upravljanju družbe z Izjavo o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Nadzorni svet je potrdil predlagani dnevni red ter predloge sklepov 21. skupščine delničarjev Save, d.d., ki bo potekala v torek, 28. aprila 2015.


Nadzorni svet delo uprave v letu 2014, še posebej glede na izhodiščni položaj Save, d.d., pred sprejetjem strategije prestrukturiranja Poslovne skupine Sava leta 2011, ocenjuje kot uspešno. Vodstvo Save, d.d., je tekom leta 2014 uspešno izvedlo strateške aktivnosti, ki so ob optimizaciji stroškov poslovanja Save, d.d., in rednem izpolnjevanju zavez v povezavi s Krovno pogodbo o finančnem prestrukturiranju, omogočile primerno izhodišče za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Uspešna izvedba postopka preventivnega prestrukturiranja v skladu z ZFPPIPP je temeljni korak k vzdržnemu dolgoročnemu poslovanju ter višji vrednosti premoženja družbe, kar je v interesu upnikov in drugih deležnikov družbe Sava, d.d.

Družbe Poslovne skupine Sava so v letu 2014 dosegle prihodke od prodaje v višini 63,0 milijona evrov, ki se v pretežni meri nanašajo na dosežke v dejavnosti Turizem. Tudi v tem letu so oslabitve sredstev v višini 31,0 milijona evrov ter odprava terjatev za odložene davke v višini 10,9 milijona evrov pomembno poslabšale poslovni izid skupine Save. Dosežena je bila čista izguba v višini 47,0 milijona evrov, ki je povzročila negativno vrednost kapitala skupine v višini 21,2 milijona evrov.

Sava, d.d., je leto 2014 zaključila z izgubo v višini 48,0 milijona evrov. Na njeno višino so vplivale oslabitve finančnih naložb v višini 31,1 milijona evrov, med katerimi je s 26,6 milijoni evrov najvišja oslabitev finančne naložbe v Gorenjsko banko, d.d. Visoka izguba je vzrok za nastanek negativnega kapitala v višini 23,5 milijona evrov.

Poslovne rezultate leta 2014 in preteklih treh let je potrebno ocenjevati glede na izjemno zahtevna izhodišča pred začetkom izvajanja strateških aktivnosti prenove Poslovne skupine Sava. Z doseženimi strateškimi cilji Sava uresničuje začrtano pot in v leto 2015 vstopa z novo razvojno strategijo v okviru dejavnosti Turizem. Ta predstavlja predvsem nove možnosti pri razvoju turistične dejavnosti Poslovne skupine Sava, tudi z udejanjanjem sinergij med družbami, v katerih ima Sava, d.d., pomemben lastniški delež. V okviru naložb v dejavnosti Finance pa bo Sava, d.d., podpirala uresničevanje razvojne strategije Gorenjske banke, d.d., 2015-2019 in se na primeren način umikala iz svojih drugih finančnih naložb. Pri tem bo ključna uspešna izvedba postopka preventivnega prestrukturiranja in nadaljnji reprogram finančnih obveznosti. Sočasno se bodo nadaljevale aktivnosti za zniževanje ravni zadolženosti, izboljšavo strukture bilance stanja in optimizacijo poslovanja.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja