info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

Nadzorni svet sprejel letni poročili družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava

Na 32. redni seji, ki je potekala v četrtek, 19. aprila 2012, je nadzorni svet delniške družbe Sava obravnaval in sprejel revidirani letni poročili Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., za leto 2011. 


Sava, d.d., je zaradi obsežnih oslabitev finančnih naložb v višini 158,1 milijona evrov, poslovno leto zaključila z izgubo. Oslabitve finančnih naložb Save, d.d., so posledično vplivale tudi na dosežen poslovni izid celotne Poslovne skupine Sava, navkljub dobremu poslovanju Savinega realnega sektorja, še zlasti Gumarstva.  Sava, d.d., je v prvem četrtletju leta 2012 poslovala z dobičkom, ob tem pa tudi poslovni izid Poslovne skupine Sava znatno presega tako dosežke preteklega leta kot tudi načrte.

Nadzorni svet je obravnaval in potrdil revidirano letno poročilo družbe Sava, d.d., in konsolidirano letno poročilo Poslovne skupine Sava za leto 2011. Obravnaval in sprejel je pisno poročilo nadzornega sveta o letnih poročilih Poslovne skupine Sava in Save, d.d., ki vključuje tudi oceno poslovanja in dela uprave Save, d.d., v letu 2011.

Leto 2011 je bilo zaradi nadaljnjega poslabševanja in povečanja negotovosti gospodarskega okolja izjemno zahtevno, tako za Savo in njene delničarje, kot za celotno gospodarstvo nasploh. Nova uprava družbe, z novo vizijo razvoja Save, je nemudoma po nastopu funkcije - ob koncu marca lani - začela s pripravo in izpeljavo programa kratkoročnih ukrepov za stabilizacijo poslovanja in za odpravo negativnih učinkov finančno - gospodarske krize, ki so na poslovanje Save vplivali že nekaj zadnjih let.

Najpomembnejše aktivnosti minulega poslovnega leta so bile tako po eni strani usmerjene v izboljševanje operativnega poslovanja in ustvarjanje prostega denarnega toka družb Poslovne skupine Sava, po drugi strani pa v uravnavanje odnosov z bankami – upnicami, v iskanje možnosti in uresničevanje programa dezinvestiranja ter v zagotavljanje tekoče likvidnosti ob rednem poravnavanju finančnih obveznosti družbe oziroma skupine. Vrednost finančnih naložb Save, d.d., se je namreč zaradi razmer na finančnih trgih v letu 2011 znova znižala, medtem ko je zadolženost ostala na visokih ravneh, ki so veljale že v obdobju pred gospodarsko krizo. Skupne finančne obveznosti Save, d.d., so konec leta 2011 znašale 309,3 milijona evrov, Poslovne skupine Sava pa 371,3 milijona evrov.

Prihodki od prodaje Poslovne skupine Sava so v letu 2011 dosegli ponovno rast in presegli najvišjo raven iz obdobja pred krizo. Družbe Poslovne skupine Sava so ustvarile 193,8 milijona evrov prodajnih prihodkov, kar je na ravni načrtov in za 10 odstotkov več glede na leto poprej. V strukturi prodaje je največji delež, 62 odstotkov, predstavljala Savina dejavnost Gumarstvo z zunanjetrgovinsko mrežo, sledi dejavnost Turizem s 33 odstotki, preostalih 5 odstotkov pa se nanaša na prodajo ostalih, manjših Savinih dejavnosti.

Rast stroškov je za 8 odstotnih točk zaostala za rastjo prihodkov, kar je odraz učinkovite racionalizacije poslovanja in strogega nadzora nad stroški v celotni Poslovni skupini Sava.  

Operativno poslovanje največje Savine dejavnosti – Gumarstva, je bilo najboljše v celotni zgodovini te dejavnosti nasploh, izboljšalo pa se je tudi poslovanje dejavnosti Turizem, kar potrjuje učinkovitost izvedbe ukrepov za izboljševanje operativnega poslovanja družb Poslovne skupine Sava. Odvisne družbe Poslovne skupine Sava bi ob izločitvi učinka enkratnih,  izrednih dogodkov – oslabitev zalog  v Nepremičninah ter rezervacij v Turizmu – dosegle 11,7 milijona evrov operativnega dobička, s čimer bi podvojile ustvarjen dobiček predhodnega leta.  

Dejavnost Gumarstvo je z intenzivno razvojno aktivnostjo, z inovativnimi izdelki in s prodornim trženjem, zlasti na hitro rastočih trgih, prodajo gumeno-tehničnih izdelkov povečala za 10 odstotkov in s tem za 6 odstotkov presegla prodajni načrt. Celotni dobiček Gumarstva se je povzpel na 8,3 milijona evrov, kar je skoraj dvakrat več glede na leto poprej in za četrtino bolje glede na poslovni načrt.

Prihodki od prodaje dejavnosti Turizem so znašali 64,8 milijona evrov, bili višji od načrtov in za 7 odstotkov boljši glede na leto poprej. Predvideni pozitivni poslovni izid dejavnosti so v izgubo  prevesile oblikovane rezervacije za neizkoriščene ure in dopuste ter odpravnine ob reorganizaciji in oblikovanju enotne družbe Sava Turizem d.d., kar pa se bo odrazilo v nižjih stroških dela ter večji konkurenčnosti že v letu 2012.

Prodaja dejavnosti Nepremičnine je bila pričakovano nižja, na dosežen poslovni izid pa je najbolj vplivala oslabitev zalog nepremičnin v Sloveniji in na Hrvaškem.

Medtem, ko so se uprava in vodstva odvisnih družb lahko učinkovito spopadla z izzivi pogojev poslovanja v realnem sektorju, so odločilen vpliv na doseženi rezultat imela nadaljnja neugodna gibanja in razmere na finančnih trgih.

Nadaljevanje upadanja borznih tečajev ter poslabševanje gospodarskega okolja sta občutno vplivala na poslovanje realnega in bančnega sektorja ter zahtevala nadaljnje oslabitve finančnih naložb Save, d.d., v višini 158,1 milijona evrov, kar je povzročilo izgubo. Sava, d.d., je zato poslovno leto 2011 zaključila s 156,1 milijona evrov čiste izgube, bilančna vsota se je znižala za 27 odstotkov, kapital pa za 63 odstotkov. Delež kapitala v virih sredstev se je znižal na 21 odstotkov.

Poslovna skupina Sava je zaradi oslabitev finančnih naložb Save, d.d., in v manjši meri tudi zaradi oslabitev vrednosti zalog nepremičnin, posledično ustvarila negativen čisti poslovni izid v višini 157,2 milijona evrov, vrednost oslabitev na ravni skupine pa je znašala 160,3 milijona evrov.

Na poslovni izid Save, d.d., matične družbe skupine, so v odločilni meri vplivale oslabitve v povezavi s poslovanjem pridruženih podjetij, v največji meri družbe Abanka Vipa, d.d., in družb NFD Holding, d.d., ter Maksima Invest, d.d. Nanje je skupaj odpadlo 118,9 milijona evrov ali tri četrtine vseh oslabitev naložb Save, d.d. Poleg oslabitev finančnih naložb je na dosežen finančni izid vplivalo tudi povečanje stroškov financiranja zaradi nadaljnjega, 16-odstotnega povišanja obrestnih mer. Ob tem so se finančni prihodki  v višini 17,2 milijona evrov glede na preteklo leto kot tudi glede na načrte razpolovili, saj v danem gospodarskem okolju načrtovana odprodaja 23,8-odstotnega deleža v Abanki Vipa, d.d., ni bila realizirana. Vrednost prejetih dividend je znašala 11,3 milijona evrov in se v pretežni meri nanaša na izplačane dividende pridruženih družb Gorenjske banke, d.d., in Abanke Vipa, d.d.

Vrednost Savine delnice se je kot odraz splošnih gibanj na kapitalskih trgih v letu 2011 močno znižala in ob koncu leta dosegla raven okrog 12 evrov na delnico. Knjigovodska vrednost delnice se je v primerjavi z letom poprej skoraj prepolovila in ob koncu leta dosegla 82,2 evra ter še vedno občutno presega cene, ki se oblikujejo na borznem trgu. Sava, d.d., je za pokrivanje pretežnega dela dosežene izgube leta 2011 koristila preneseni ustvarjen dobiček preteklih let in ostale sestavine kapitala, ki jih je možno uporabiti za ta namen, del izgube v višini 9,3 milijona evrov pa je ostal nepokrit.

Nadzorni svet v svojem poročilu ugotavlja, da je Sava, d.d., v letu 2011 utrpela najresnejše posledice finančne krize doslej, ob tem pa se je uprava ob danem obsegu zadolženosti in nizki splošni razpoložljivosti ter visoki ceni kreditnih virov soočala tudi z nevarnostmi pri vzdrževanju tekoče likvidnosti. Med izvedenimi kratkoročnimi ukrepi za zagotavljanje likvidnosti in krepitev finančnega položaja kot enega ključnih uspehov uprave v letu 2011 nadzorni svet izpostavlja sklenitev dogovora z bankami - upnicami o odlogu plačevanja kreditnih obveznosti skupine, ki ga vodstvo družbe v letu 2012 načrtuje nadgraditi v dogovor za dolgoročnejšo obliko rokovne uskladitve finančnih obveznosti Save. Slednji je eden od predpogojev za uresničitev poslovno-finančnega prestrukturiranja Save do leta 2014.

Po mnenju nadzornega sveta enega pomembnejših prispevkov uprave Save, d.d., v minulem poslovnem letu zagotovo predstavlja priprava strategije poslovno-finančnega prestrukturiranja Save do leta 2014, sprejete septembra 2011, ki jo je nadzorni svet soglasno podprl. Strategija prestrukturiranja Save prinaša korenite spremembe v načinu vodenja, organiziranosti, sestavi portfelja naložb Save, d.d., ter druge strateške premike za doseganje vzdržne ravni zadolženosti, obnovitev dobičkonosnosti in ustvarjanje dolgoročne vrednosti za delničarje družbe. Savina strategija »Prenovljeni v prihodnost« postavlja jasne smernice za omogočanje uspešnega razvoja družbe na okrepljenih finančnih temeljih in nadzorni svet trdno verjame, da je to pot, ki pelje Savo v pravo smer, tudi v razmerah sedanjega, volatilnega ekonomskega okolja. Njena uspešna uresničitev pa je v znatni meri prav tako odvisna od polne podpore finančnih partnerjev – bank upnic, na katero  nadzorni svet računa tudi v prihodnje.  

Nadzorni svet ugotavlja, da je uprava dosledno uresničila strateške zaveze prve faze prestrukturiranja, načrtovane do konca leta 2011, in uspešno izvedla širok nabor projektov za korporativno prenovo Save. Rezultat izvedene revitalizacije matične družbe je nova organiziranost Save, d.d., in sprememba modela upravljanja skupine, kar prinaša vitkejšo, organizacijsko preprostejšo, stroškovno in upravljavsko učinkovitejšo ter še bolj fleksibilno in odzivno Savo. Sedanja korporativna struktura Save, d.d., vključuje jasnejše linije poročanja in decentraliziran model poslovnega odločanja. To omogoča učinkovitejše vodenje ter nadzor nad njihovim poslovanjem, k čemur je uprava pomembno prispevala tudi z vzpostavitvijo Direkcije za upravljanje Poslovne skupine Sava. Družba Sava, d.d., je po končani reorganizaciji bolje prilagojena aktualnim razmeram in prihodnjim izzivom tudi z vidika občutno nižjega števila zaposlenih. Še pred koncem leta je bil uspešno zaključen tudi drug kompleksen projekt – združitev vseh družb dejavnosti Turizem v enovito družbo Sava Turizem d.d., kar bo omogočilo konsolidacijo poslovanja, zagotovilo večjo stroškovno učinkovitost ter okrepilo sinergije pri poslovanju te Savine dejavnosti.

Nadzorni svet v svojem poročilu ugotavlja, da je uprava Save, d.d., v danih pogojih in omejitvah poslovanja v letu 2011 uspešno vodila družbo ter celotno Poslovno skupino Sava. Nadzorni svet ob tem poudarja, da bo v letu 2012 potrebna dosledna izpeljava strateških smernic, ki so opredeljene v strategiji prestrukturiranja, sprejeti septembra lani. 

Nadzorni svet se je na seji seznanil tudi z aktualnimi dogodki in aktivnostmi na področju uresničevanja strategije prestrukturiranja Save in z rednim mesečnim poročilom o poslovanju Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., in sicer za obdobje januar – marec 2012.

Uprava Save, d.d., je nadzorni svet seznanila z uspešnim potekom dogovorov z bankami za nadaljnjo rokovno uskladitev finančnih obveznosti Save, d.d. Z načrtovanim podpisom pogodbe o reprogramu bo Sava dolgoročno uredila strukturo in ročnost virov v vseh družbah Poslovne skupine Sava ter se bankam upnicam zavezala za časovno opredeljeno dezinvestiranje naložb in znižanje zadolženosti na dolgoročno vzdržno raven.

Aktivnosti v zvezi z uresničevanjem programa dezinvestiranja, ki bodo omogočile potrebno razdolževanje, v letu 2012 pospešeno potekajo. Po odprodaji  celotnega, 27,0-odstotnega deleža v pridruženi družbi Job, d.o.o., je Sava, d.d., konec marca zaključila še odprodajo svojega celotnega 14,6- odstotnega lastniškega deleža v družbi Terme Maribor, d.d. Tako je uprava že pred časom med načrtovane naložbe za prodajo uvrstila družbo Sava IP, d.o.o., Ljubljana (sedaj: Investicijsko podjetje, d.o.o.), ki predstavlja pretežni del nepremičninske dejavnosti Save. Potrebni postopki, ki bodo omogočili izvedbo načrtovane prodaje, potekajo skladno z načrti. V teku so tudi drugi projekti dezinvestiranja naložb, ki se nahajajo v različnih fazah izvedbe.

Po sprejemu odločitve, da se postopek skupne prodaje kvalificiranega deleža Abanke Vipa, d.d., ustavi, uprava Save, d.d., kot enega izmed najbolj ugodnih scenarijev za prestrukturiranje portfelja naložb Save, d.d., še vedno podpira povezovanje te banke in Gorenjske banke, d.d.

Zelo spodbudni so tudi rezultati poslovanja Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v prvih treh mesecih letošnjega leta, kar je rezultat nadaljnjega izboljševanja operativnega poslovanja družb skupine. Družba Sava, d.d., je v prvem četrtletju poslovala z dobičkom, poslovni izid Poslovne skupine Sava pa znatno presega dosežke preteklega leta kot tudi načrte. Kljub lanski rekordni rasti se je prodaja družb Poslovne skupine Sava v letošnjem letu ponovno povečala in je presegla tudi načrte. Konsolidirano poročilo o poslovanju Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – marec 2012 bo pripravljeno v maju in objavljeno dne 24.5.2012.  

Nadzorni svet je na seji obravnaval in sprejel predlagani dnevni red ter predloge sklepov 18. skupščine delničarjev Save, d.d., ki bo potekala v četrtek, 24.5.2012, sklic skupščine pa bo objavljen v ponedeljek, 23.4.2012.

Nadzorni svet Save, d.d., bo skupščini delničarjev predlagal člane nadzornega sveta – predstavnike kapitala, za naslednje štiriletno mandatno obdobje, od 29.6.2012 dalje,  in sicer: Janka Kastelica, Mirana Kalčiča, Jožeta Obersnela in mag. Stanislava Valanta.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja