info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., januar-marec 2012

Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., je  v prvem četrtletju leta 2012  zaznamovalo nadaljnje  izvajanje ukrepov strategije prestrukturiranja,  da bi se obdržali pozitivni trendi,  doseženi v minulem poslovnem letu. Odvisne družbe Poslovne skupine Sava so na ravni operativnega poslovanja presegle načrte. Prodajni prihodki Poslovne skupine Sava so bili za 7 odstotkov višji kot v enakem lanskem obdobju in za 3 odstotke presegli poslovni načrt. Dosežena je bila izguba pred davki v višini 5,3 milijona evrov, ki je bila pomembno nižja od lanskoletne in tudi nižja od načrtovane za to obdobje, matična družba skupine, Sava, d.d., pa je ustvarila celotni dobiček v višini 2,3 milijona evrov.  


Rezultati poslovanja Poslovne skupine Sava in družbe  Sava, d.d., v prvem četrtletju letošnjega leta so spodbudni.

Izvedeni ukrepi strategije prestrukturiranja se odražajo v nadaljnjem izboljšanju operativnega poslovanja. Odvisne družbe Poslovne skupine Sava so v prvem četrtletju ustvarile 0,6 milijona evrov operativnega dobička, kar je bolje od lani in nad načrti.

Družbe Poslovne skupine Sava so dosegle 45,4 milijona evrov prihodkov od prodaje oziroma 7 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in 3 odstotke nad načrtom. Družbe dejavnosti Gumarstvo so v tem obdobju  dosegle 70 odstotkov prihodkov od prodaje skupine, dejavnost Turizem 26 odstotkov, preostale 4 odstotke pa predstavlja prodaja družb ostalih dejavnosti.

Dejavnost Gumarstvo je prodajo povišala kar za 11 odstotkov glede na lani in za 7 odstotkov presegla poslovni načrt. Ustvarila je 2,8 milijona evrov celotnega dobička, s čimer je prav tako presegla poslovni načrt in dosežke enakega obdobja lani.

Dejavnost Turizem je od konca decembra lani združena v enovito družbo Sava Turizem d.d. Prihodki od prodaje dejavnosti so bili 3 odstotke nižji glede na lani in 4 odstotke pod načrti, kar je rezultat  zaostrenih razmer na domačem trgu, spodbudna pa je rast dosežena na tujih trgih, zlasti novih. Obsežni prihranki na osnovi izvedene racionalizacije poslovanja so bili doseženi že v prvih mesecih letošnjega leta. Dosežen poslovni izid dejavnosti, izguba v višini 2,5 milijona evrov, ki je sezonskega značaja, je na ravni tako lanskoletne kot tudi načrtovane poslovne uspešnosti. 

Čista izguba na ravni  Poslovne skupine Sava  je znašala 5,8 milijona evrov, kar je milijon evrov bolje glede na načrt in je pomembno nižja od lanskoletne. Družba Sava, d.d., je prvo četrtletje zaključila s čistim dobičkom v višini 2,4 milijona evrov, kar je občuten pozitiven premik glede na lansko izgubo v višini 30,4 milijona evrov.

Trgovanje z delnico Sava tudi letos, tako kot že dlje časa, poteka na cenovnih ravneh, ki so znatno pod knjigovodsko vrednostjo družbe. Vrednost Savine delnice se je v treh mesecih letošnjega leta gibala med 13 in 11 evri. Knjigovodska vrednost delnice Sava je ob koncu četrtletja znašala 79,7 evra, v primerjavi s koncem preteklega leta  pa se je  znižala za 2,5 evra na delnico.

Vrednost skupnih prejetih dolgoročnih posojil in kratkoročnih finančnih obveznosti družb Poslovne skupine Sava je konec marca  znašala  372,4 milijona evrov in se v primerjavi s koncem leta 2011 ni pomembno spremenila. Bo pa občutno razdolževanje Save skladno z načrti izvedeno še do konca leta.

Dogovarjanje z bankami za celosten reprogram finančnih obveznosti, ki bo z uskladitvijo ročnosti finančnih obveznosti s predvidenimi koraki dezinvestiranja omogočil uspešno izvedbo strategije, poteka skladno s terminskim načrtom. Dogovor z bankami bo predstavljal osnovo, ki bo po eni strani omogočala Savi uskladitev ročnosti virov sredstev, po drugi strani pa vsebovala obvezo Save z določitvijo predvidene časovne komponente dezinvestiranja, ki bo omogočila znižanje finančnih obveznosti Save na nižjo, dolgoročno vzdržno raven zadolžitve.

Ob tem se izvajanje strategije prestrukturiranja Save zaenkrat odvija s še hitrejšim tempom kot predvideno, kar bo lahko znatno pozitivno vplivalo tako na povečanje obsega načrtovane razdolžitve kot tudi na dosežen poslovni izid Save, d.d., ob koncu letošnjega leta.

Poročilo o poslovanju Poslovne skupine Sava in Save, d.d., januar - marec 2012

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja