info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

18. redna skupščina delničarjev Save, d.d.

24. maja 2012 je bila v hotelu Kokra na Brdu pri Kranju 18. redna skupščina delniške družbe Sava.


Na skupščini je bilo prisotnih 44,36 odstotkov (890.357 delnic) vsega kapitala družbe z glasovalno pravico. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev z glasovalno pravico je znašal 61,37 odstotkov prisotnega kapitala (546.447 delnic) in sicer: Finetol, d.d., 16,24 odstotkov (144.597 delnic), Merkur, d.d., 15,15 odstotkov (134.923 delnic), PSL storitve, d.d., 12,16 odstotkov (108.310 delnic), NDF 1, delniški podsklad, 11,42 odstotkov (101.702 delnic) in NFD Holding, d.d., 9,76 odstotkov (86.915 delnic). Predsednik uprave Save, d.d., mag. Matej Narat, je na skupščini poleg rezultatov poslovanja Save delničarjem predstavil tudi uresničevanje strategije prestrukturiranja Save.

1. Delničarji so na skupščini soglasno izvolili organe skupščine s 99,94 odstotki (889.715 delnic).

2. V nadaljevanju so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2011, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2011 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2011. Delničarji so se seznanili, da je družba v letu 2011 ustvarila čisto izgubo v višini 156.125.623,82 evra.

Delničarji so potrdili sklep s 97,84 odstotki (870.941 delnic).

Kapitalska družba, d.d., je podala pisni nasprotni predlog k tej točki in zahtevo za ločeno glasovanje, in sicer da se pri 2. točki dnevnega reda glasuje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ločeno.  

V nadaljevanju so delničarji potrdili sklep o podelitvi razrešnice upravi in s tem odobrili delo tega organa v poslovnem letu 2011. Za je glasovalo 62,57 odstotkov (552.880 delnic).  

Delničarji so tudi potrdili sklep o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in s tem odobrili delo tega organa v poslovnem letu 2011. Za je glasovalo 91,22 odstotkov (682.852 delnic).

O nasprotnem predlogu delničarja Kapitalska družba, d.d., se ni glasovalo, ker je bil sprejet predlog uprave in nadzornega sveta družbe.

Po sprejetju teh sklepov so delničarji Kapitalske družbe, d.d., Slovenske odškodninske družbe, d.d., in Društva DMS najavili izpodbijanje sprejetih sklepov, ki se nanašajo na podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011.

3. Skupščina je potrdila predlog, da se za revizorja računovodskih izkazov družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2012 imenuje Deloitte revizija, d.o.o. Sklep je bil sprejet z 99,94 odstotki (889.657 delnic).

4. Pri točki štiri dnevnega reda skupščina ni potrdila predloga nadzornega sveta, da za člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev izvolijo Mirana Kalčiča, Janka Kastelica, Jožeta Obersnela in mag. Stanislava Valanta. Delničarji so sprejeli predlog delničarja Merkur, d.d., da za člane nadzornega sveta  - predstavnike delničarjev izvoli Romana Ambroža, Mirana Kraševca, Roka Ponikvarja in Tomaža Peršeta. Sklep je bil sprejet s 93,78 odstotki (802.881 delnic).

Novoizvoljeni člani nadzornega sveta štiriletni mandat nastopijo z dnem 29. 6. 2012.

Skupščina se je tudi seznanila, da članom nadzornega sveta – predstavnikom zaposlenih, Janezu Justinu, Boštjanu Luznarju in Gregorju Rovanšku z dnem 28. 6. 2012 poteče mandat. Svet delavcev je za člane nadzornega sveta - predstavnike zaposlenih, za mandatno obdobje naslednjih štirih let izvolil Aleša Aberška, Lučko Pogačnik in Gregorja Rovanška, ki mandat nastopijo z dnem 29. 6. 2012.

O nasprotnem predlogu nadzornega sveta in nasprotnem predlogu delničarja Društva MDS se ni glasovalo, ker je bil sprejet volilni predlog sklepa delničarja Merkur, d.d.

Predsednik uprave Save, d.d., mag. Matej Narat, je na skupščini poleg poslovanja v letu 2011 (javna objava SEOnet, dne 20. 4. 2012) ter v prvih treh mesecih letošnjega leta (javna objava SEO-net, dne 24. 5. 2012) delničarjem predstavil tudi uresničevanje strategije prestrukturiranja Save.

Izbrane poudarke iz nagovora mag. Mateja Narata, predsednika uprave Save, d.d., na 18. redni skupščini delničarjev, navajamo v nadaljevanju:

"… Leto 2011 je bilo izjemno zahtevno. Učinki obsežnih oslabitev finančnih naložb Save, ki jih je družba zaradi gospodarske krize morala izvesti v zadnjih letih, potreba po krepitvi denarnega toka in znižanju finančnih obveznosti ter organizacijsko-poslovne težave, značilne za diverzificirane poslovne sisteme, so že v letu 2010 močno poslabšale finančni položaj Save in narekovale prenovo strategije ter poslovnega modela družbe. V letu 2011 so se razmere na finančnih trgih še nadalje poslabševale, zadolženost pa je ostala na visokih ravneh, ki so veljale že v obdobju pred gospodarsko krizo. Za konsolidacijo poslovanja Save so bile potrebne takojšnje spremembe.

S kolegi iz uprave: Andrejem Andoljškom, Mihom Resmanom in Francijem Strajnarjem, smo takoj po nastopu mandata, konec marca lani, začeli s pripravo in izpeljavo programa kratkoročnih ukrepov za stabilizacijo poslovanja in za odpravo negativnih učinkov finančno - gospodarske krize.

Program ukrepov smo nadgradili v strategijo poslovno – finančnega prestrukturiranja in konsolidacije Poslovne skupine Sava v naslednjem srednjeročnem obdobju – do konca leta 2014. Nova strategija zagotavlja stabilnost in nadaljnji razvoj nove, prenovljene Poslovne skupine Sava, hkrati pa omogoča dolgoročno prihodnost vsem dejavnostim sedanje Save. Strategijo prestrukturiranja, sprejeto septembra lani, je soglasno podprl tudi nadzorni svet Save, d.d. 

V minulem poslovnem letu so bile najpomembnejše strateške aktivnosti uprave po eni strani usmerjene v izboljševanje operativnega poslovanja in ustvarjanje prostega denarnega toka družb Poslovne skupine Sava. Po drugi strani pa smo se osredotočili v uravnavanje odnosov z bankami – upnicami, v iskanje možnosti in uresničevanje programa dezinvestiranja ter nenazadnje v zagotavljanje tekoče likvidnosti ob rednem poravnavanju finančnih obveznosti družbe oziroma skupine.

Do konca leta 2011 smo dosledno izpolnili vse ključne strateške zaveze 1. faze strategije prestrukturiranja, to je:

•   zagotovili smo likvidnost;

•   sklenili smo dogovor za rokovno uskladitev finančnih obveznosti Save;

•   vzpostavili smo novo organiziranost Save, d.d., in spremenili model upravljanja skupine ter

•   izvedli priprave in združili vse družbe dejavnosti Turizem v enovito družbo Sava Turizem d.d. 


Že lani smo pričeli tudi s prvimi aktivnostmi za izvajanje 2. faze strategije, katere cilj je prestrukturiranje ali dezinvestiranje posameznih naložb Save, d.d. Ta faza zlasti intenzivno poteka v letošnjem letu… Na osnovi že realiziranih aktivnosti letos nadaljujemo z uresničevanjem ukrepov, da bi kljub nadaljnjemu zaostrovanju gospodarskih razmer obdržali pozitivne trende, dosežene v minulem poslovnem letu. 

… Dogovarjanje z bankami za nadaljnjo rokovno uskladitev finančnih obveznosti družb Poslovne skupine Sava redno poteka in je skladno s pričakovanji. Z letošnjim načrtovanim podpisom pogodbe o reprogramu bosta struktura in ročnost virov izboljšana, bankam pa podana zaveza in časovna opredelitev dezinvestiranja naložb za znižanje zadolženosti na dolgoročno vzdržno raven….

… Ob tem se izvajanje 2. faze strategije prestrukturiranja zaenkrat odvija s še hitrejšim tempom kot predvideno, kar bo lahko znatno pozitivno vplivalo tako na povečanje obsega načrtovane razdolžitve kot tudi na dosežen poslovni izid Save, d.d., ob koncu leta 2012.

Družba Sava, d.d., se je reorganizirala konec leta 2011 in v leto 2012 vstopila organizacijsko prenovljena in kadrovsko konsolidirana. Število zaposlenih v družbi se je praktično prepolovilo. Namesto predhodnih 13 kompetenčnih centrov odslej deluje sedem strokovnih služb. Decentralizirana organizacijska struktura prinaša jasnejše pristojnosti in odgovornosti med matično družbo in njenimi odvisnimi družbami. Vzpostavili smo Direkcijo za upravljanje Poslovne skupine Sava, ki jo vodi kolega Milan Marinič, in deluje od oktobra dalje. Njen cilj je izboljšati kakovost in učinkovitost korporativnega upravljanja ter strateškega nadzora skupine. Nadaljnji potencial za povečanje učinkovitosti poslovanja še obstaja, nove organizacijske spremembe pa so predvidene ob zaključku procesa prestrukturiranja in prehodu na model aktivnega upravljanja finančnih naložb Save, d.d. 

… Konsolidacija poslovanja dejavnosti Turizem se že izvaja v enoviti družbi Sava Turizem, v katero so bile konec decembra združene vse dotedanje družbe dejavnosti Turizem. Z začetkom letošnjega  marca  je bila uspešno končana reorganizacija, namenjena okrepitvi sinergij pri trženju ponudbe in racionalizaciji poslovanja te Savine dejavnosti, ki ima še visok potencial za rast in dvig poslovne uspešnosti. Vodstvo dejavnosti Turizem pričakuje, da se bodo izvedeni ukrepi skozi leto 2012 odrazili v nadaljnjem povečevanju dobička iz poslovanja in denarnega toka, ki se bosta do leta 2014 občutno povečala.

… Dogovor za odprodajo pretežnega dela Savine dejavnosti Nepremičnine, to je družbe Sava IP, d.o.o., Ljubljana (sedaj: Investicijsko podjetje, d.o.o.), je že sklenjen. Družba bo s tem dogovorom pridobila nove možnosti za financiranje, s tem pa za nadaljnji razvoj. Potrebni postopki, ki bodo omogočili izvedbo načrtovane prodaje, potekajo skladno z načrti in bodo predvidoma zaključeni še pred poletjem. 


… V teku je tudi postopek za odprodajo dejavnosti Gumarstvo. Izkazan interes mednarodnih ponudnikov za to doslej tradicionalno Savino dejavnost je velik. V tem času potekajo pogovori z izbranimi partnerji, ki bodo lahko omogočili potrebne naložbe v nadaljnjo rast in razvoj. Končna odločitev o realizaciji te opcije bo sprejeta v sklepni fazi pogovorov, kar pa bo predvidoma izvedeno še pred koncem letošnjega leta.

… Tudi na področju Drugih dejavnosti poteka prestrukturiranje. Izvajamo ukrepe za optimizacijo poslovanja energetike in pripravljamo projekt za proučitev alternativ nadaljnjega strateškega razvoja te dejavnosti. Upravljanje družbe Sava Medical in storitve, d.o.o., je z letošnjim letom prevzela družba Savatech, d.o.o., z  januarjem pa je pričela delovati družba Sava IT, d.o.o., na katero je Sava, d.d., prenesla dejavnost informatike za potrebe delovanja Poslovne skupine Sava.   

… Glede prestrukturiranja bančnega dela portelja naložb Save, d.d., pa sledeče … Po januarskem sprejemu odločitve, da se postopek skupne prodaje kvalificiranega deleža Abanke Vipa, d.d., ustavi, uprava Save, d.d., kot enega izmed najbolj želenih scenarijev za oplemenitenje premoženja družbe še vedno podpira povezovanje te banke in Gorenjske banke, d.d. To je bilo zamišljeno že v preteklosti, a žal ni bilo realizirano. 

… Med ostalimi finančnimi naložbami je Sava, d.d., po odprodaji  celotnega, 27,0-odstotnega deleža v pridruženi družbi Job, d.o.o., konec letošnjega  marca zaključila še odprodajo svojega 14,6-odstotnega lastniškega deleža v družbi Terme Maribor, d.d. 

V prihodnjem letu in v letu 2014 bo potekala 3. faza strategije, katere cilj je maksimiranje vrednosti naložb Save, d.d. V tem obdobju se bodo nekateri procesi dezinvestiranja še nadaljevali, ob tem pa bodo ključne aktivnosti osredotočene na nadaljnje izboljševanje poslovanja in uresničevanje sinergij v dejavnostih, kot tudi na nove potencialne nakupe deležev in prevzeme za maksimiranje vrednosti naložb Save, d.d.

Nova, prenovljena Sava bo po zaključku strategije prestrukturiranja predvidoma sestavljena: 

- iz Save, d.d., stroškovno učinkovitega in poslovnim razmeram visoko prilagodljivega holdinga odvisnih in pridruženih družb,

- iz prenovljene dejavnosti Turizem, racionalnejše in uspešnejše ter 

- iz  deležev v obeh bankah ali v združeni banki oziroma iz drugih naložb, zlasti v finančnem sektorju.


Na tej osnovi načrtujemo, da se bo po zaključku strategije, z letom 2015, oziroma bolje rečeno že tekom njenega izvajanja, zaradi izvedenega prestrukturiranja portfelja naložb denarni tok iz poslovanja prenovljene Poslovne skupine Sava bistveno povečal in to kljub izvedenemu dezinvestiranju dobršnega dela finančnih naložb Save, d.d.

Finančne obveznosti skupine se bodo približevale dolgoročno vzdržni ravni, pri čemer pa se bo zaradi stalnega in občutnega razdolževanja  znatno izboljšala tudi struktura virov sredstev.

S tem bomo ustvarili potrebne trdne finančne temelje in druge pogoje za nadaljnjo rast in razvoj Nove, prenovljene Save, drugim njenim sedanjim dejavnostim pa bomo z izbiro najustreznejših strateških partnerjev omogočili hitrejši razvoj zunaj nje. 

… Uprava Save, d.d., ŽELI in BO s strategijo prestrukturiranja do leta 2014 vzpostavila pogoje:

• za izboljšanje uspešnosti poslovanja;

• za ponovno povečanje premoženja družb;

• za rast vrednosti delnice Sava;

• za rast dobička in za oblikovanje novih virov za izplačevanje dividend delničarjem Save. 


Zavedati pa se moramo, da pot do tega cilja ni bila lahka že v letu 2011 in ne bo lahka tudi v prihodnje, pa tudi ni uresničljiva  na kratek rok. 

Potreben predpogoj za uresničitev strategije, s tem pa za omogočanje uresničitve te naše zaveze, pa predstavlja nadaljnje zaupanje in podpora bank-upnic ter seveda vas, cenjenih delničarjev Save."

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja